Herb

Dodana: 7 lipiec 2016 08:36

UCHWAŁA Nr XXXIII / 278 / 2005 RADY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO z dnia 27 października 2005 roku

 w sprawie ustalenia zasad używania herbu i flagi Powiatu Białostockiego

Na   podstawie   art.   12   pkt   10   ustawy   z   dnia   5  czerwca  1998  r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zm.: z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Dz. U. Nr 153, poz. 1271 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Dz. U.  Nr 102, poz. 1055) - Rada Powiatu uchwala, co następuje:

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1.  1 Wzór herbu i flagi Powiatu Białostockiego określa uchwała Nr XXXII/179/01 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 20 września 2001 roku w sprawie ustanowienia herbu i flagi Powiatu Białostockiego.

2. Herb i flaga Powiatu Białostockiego stanowią jego własność i podlegają   ochronie.

Rozdział 2

Zasady używania herbu Powiatu Białostockiego

§ 2.  1. Herb Powiatu może być umieszczany:

1)          na pieczęci urzędowej Powiatu,

2)          na insygniach władz Powiatu,

3)          w siedzibie władz Powiatu na zewnątrz i wewnątrz budynku,

4)          w siedzibach jednostek organizacyjnych Powiatu, służb, inspekcji i straży,

5)          na nadrukach urzędowych, kopertach i papierze firmowym Rady Powiatu, Zarządu, Starosty oraz powiatowych jednostek organizacyjnych,

6)          na wizytówkach i plakietkach identyfikacyjnych członków organów Powiatu, funkcjonariuszy i pracowników samorządowych Powiatu Białostockiego,

7)          w winietach wydawnictw lokalnych (broszury, foldery, przewodniki itp.) wydawnictw organów Powiatu i jednostek realizujących wspólne zadania z samorządem powiatowym,

8)          na przedmiotach organów Powiatu i powiatowych jednostek organizacyjnych (proporczyki, znaczki, nalepki, karty i widokówki, koperty, teczki, medale, odznaki pamiątkowe, dyplomy, środki transportu, namioty, banery, koszulki, długopisy itp.) promujących Powiat Białostocki, o ile wydawnictwa te i przedmioty nie mają charakteru komercyjnego,

9)          Herb Powiatu może być używany na uroczystościach państwowych, samorządowych oraz podczas innych zdarzeń o charakterze politycznym, społecznym i gospodarczym pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zarząd Powiatu, chyba, że organizatorem jest Powiat Białostocki,

10)       na tablicach pamiątkowych fundowanych przez władze Powiatu,

11)       na sztandarach instytucji i jednostek podlegających samorządowi powiatowemu,

12)       na stronie internetowej i Biuletynie Informacji Publicznej oraz wszystkich innych stronach www. umożliwiających przekazanie na oficjalną stronę Powiatu Białostockiego poprzez podanie linka,

13)       za zgodą Zarządu Powiatu, herbem mogą posługiwać się kluby, organizacje sportowe, stowarzyszenia, fundacje, organizacje społeczne mające swą siedzibę na terenie Powiatu Białostockiego.

2. Wykorzystanie herbu przez inne podmioty niż uprawnione, w szczególności w oznaczeniach handlowych przedsiębiorców i ich towarów wymaga uprzedniego zawarcia umowy z Zarządem Powiatu określającej szczegółowe zasady, termin i sposób używania herbu.

§ 3.  Używanie herbu powiatu wymaga ścisłego zachowania wzoru herbu i jego kolorystyki oraz proporcji elementów. Dopuszcza się używania herbu w technice graficznej w kolorach czarno białych.

§ 4.  Gminy z obszaru Powiatu Białostockiego mogą nieodpłatnie używać herbu Powiatu dla podkreślenia ich związku z Powiatem Białostockim i w celu jego promocji.

Rozdział 3

Zasady używania flagi Powiatu Białostockiego

§ 5.   1. Flaga Powiatu może być podnoszona (wywieszana):

1)     codziennie na budynkach lub przed budynkami stanowiącymi siedzibę władz Powiatu i powiatowych jednostek organizacyjnych,

2)     z okazji świąt państwowych, samorządowych, a także podczas innych zdarzeń o charakterze politycznym, społecznym i gospodarczym,

3)     w miejscach obrad Rady Powiatu w czasie jej posiedzeń,

4)     w innych miejscach i sytuacjach związanych w szczególności z reprezentowaniem powiatu w ramach organizowanej lub realizowanej współpracy regionalnej lub międzynarodowej, a także oficjalnych spotkań gospodarczych.

§ 6.  1. Flaga Powiatu Białostockiego może być:

1)     podnoszona na maszcie,

2)     mocowana do drzewca,

3)     umieszczana (rozpinana) na ścianie,

4)     ustawiana w postaci proporczyka gabinetowego.

2. Wielkość (rozmiary) flagi Powiatu Białostockiego, także w odniesieniu do proporczyka gabinetowego ustalana jest w zależności od okoliczności jej eksponowania oraz aktualnych potrzeb, a ustalenia tego dokonuje Zarząd Powiatu.

§ 7.  1. Flaga Powiatu Białostockiego eksponowana jednocześnie z flagą państwową Rzeczypospolitej Polskiej lub flagą o polskich barwach narodowych powinna być w przypadku podnoszenia na dwóch sąsiadujących masztach, podniesiona na maszcie po lewej stronie masztu z flagą państwową Rzeczypospolitej Polskiej lub z flagą o polskich barwach narodowych - dla patrzącego po stronie prawej.

2. W przypadku podnoszenia na maszcie lub eksponowania w inny sposób flagi Powiatu Białostockiego jednocześnie z flagami innych organizacji społecznych kulturalnych, oświatowych, spółdzielczych oraz sportowych lub podmiotów gospodarczych, flaga Powiatu Białostockiego umieszczana jest po prawej stronie w stosunku do innych flag - dla patrzącego po stronie lewej.

3. Flaga Powiatu nie może być zawieszana na jednym maszcie z inną flagą.

§ 8. W dniach żałoby narodowej flagę Powiatu Białostockiego opuszcza się do połowy masztu. Starosta Powiatu może zarządzić opuszczenie flagi w innych przypadkach, niż żałoba narodowa.

Rozdział 4

Postanowienia końcowe

§ 9.   W przypadkach nie przewidzianych w niniejszej uchwale każdorazową decyzję w kwestiach nie uregulowanych uchwałą podejmuje Zarząd Powiatu.

§ 10.  Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 11.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.