Informacja w sprawie funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Białostockim

Dodana: 3 sierpień 2016 13:14

Zmiana godzin pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej od dnia 1 lutego 2017 r.

W 2017 r. Powiat Białostocki kontynuuje świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu.

Konsultacje prawne odbywają się na terenie Powiatu Białostockiego w następujących punktach:

1) Białystok – Starostwo Powiatowe w Białymstoku, ul. Borsucza 2, 16-569 Białystok, tel. 85 740 39 26.

Godziny pracy:

Poniedziałek:          1100 - 1500

Wtorek – Piątek:    900  -  1300

2) Czarna Białostocka – Zespół Szkół w Czarnej Białostockiej, ul. Sienkiewicza 7, 16-020 Czarna Białostocka,

     tel. 85 722 27 20.

Godziny pracy:

Poniedziałek:         1100 - 1500

Wtorek – Piątek:   900 - 1300

3) Łapy – Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 15, 18-100 Łapy, tel. 85 715 27 20.

Godziny pracy:

Poniedziałek:         1100 - 1500

Wtorek – Piątek:   900 - 1300

4) Juchnowiec Kościelny – budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Księżynie, ul.  Alberta 2, 16-001 Księżyno, tel. 601 266 099

Godziny pracy:

Poniedziałek:         1100 - 1500

Wtorek – Piątek:    900 - 1300

5) Choroszcz– ul. Sienkiewicza 42, 16-070 Choroszcz, tel. 85 744 05 09.

Godziny pracy:

Poniedziałek – Czwartek:   800 - 1200

Piątek:                                 1400  -  1800

6) Michałowo – budynek  Urzędu Miejskiego w Michałowie, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo, tel. 85 713 17 73.

Godziny pracy:

Poniedziałek:      800 - 1200

Wtorek:               1100 - 1500

Środa – Piątek:   800 - 1200

 

Z dniem 1 stycznia 2017 r. z nieodpłatnych porad prawnych mogą korzystać kobiety w ciąży.
Nieodpłatna pomoc prawna dla kobiet w ciąży będzie udzielana w zakresie związanym z ciążą i urodzeniem dziecka,
w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych. Dodatkowo w projektowanej nowelizacji rozporządzenia proponuje się rozwiązanie, zgodnie z którym kobiety w ciąży będą miały pierwszeństwo w uzyskaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Nieodpłatna pomoc prawna jest świadczona na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej.

Kto jest uprawniony do korzystania z nieodpłatnych porad prawnych ?

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej (art.4 ust. 1 ustawy):

 • której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej
  i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia, lub
 • która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5.12.2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, lub
 • która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24.01.1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, lub
 • która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa
  w ustawie z dnia 19.08.2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa, lub
 • która nie ukończyła 26 lat, lub
 • która ukończyła 65 lat, lub
 • która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła
  się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty, lub
 • która jest w ciąży.

 Dokumenty potwierdzające uprawnienie do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej.

W celu potwierdzenia uprawnienia do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej należy przedłożyć następujące dokumenty (art. 4 ust. 2 ustawy):

 • oryginał lub odpis decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenie
  o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust.2 ustawy o pomocy społecznej,
 • ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • zaświadczenie, o którym mowa w ustawie o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
 • ważną legitymację weterana albo weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie o weteranach działań poza granicami państwa,
 • dokument stwierdzający tożsamość,
 • oświadczenie, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wskazanych w pkt. 7,
 • dokument potwierdzający ciążę.

 Zakres nieodpłatnej pomocy prawnej.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje (art. 3 ustawy):

 • poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach lub
 • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 • udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt. 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym
 • Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana kobietom w ciąży w zakresie związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych. (art. 4a ustawy).

 Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

 • podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego,
 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

 


 

Uchwała Nr 472/2016

Zarządu Powiatu Białostockiego

z dnia 30 listopada 2016 roku

 

w sprawie rozstrzygnięcia Otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadań publicznych w sferze udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

 

Na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817) oraz Uchwały Nr 458/2016 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 25 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadań publicznych w zakresie powierzenia prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, Zarząd Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się wyboru oferty Fundacji Togatus Pro Bono z siedzibą w Olsztynie na realizację w roku 2017 zadań publicznych w sferze udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.
Kwota przyznanej dotacji wynosi 182 166 zł.

2. Uzasadnienie uchwały zawiera załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Z podmiotem, o którym mowa w § 1 ust. 1 zostanie zawarta umowa określająca zakres i warunki realizacji zadania publicznego.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Białostockiego.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Podpisali:

Antoni Pełkowski – Starosta

Jolanta Den – Wicestarosta

Jan Kaczan – Członek Zarządu

 

 

 

 

 

 

Załącznik

do Uchwały Nr 472/2016

Zarządu Powiatu Białostockiego

z dnia 30 listopada 2016 r.

 

Uzasadnienie

Zarząd Powiatu Białostockiego po zapoznaniu się z:

1. protokołem Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert o udzielenie dotacji na realizację
w roku 2017 zadań publicznych w sferze  udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej  (stanowiącym załącznik do uchwały),

2. zbiorczą kartą oceny merytorycznej ofert,

postanowił przyznać dotację podmiotowi, który został  wymieniony w w/w uchwale oraz
w wysokości zarekomendowanej przez Komisję.

Oferta rekomendowana przez Komisję spełniła wszystkie wymogi formalne oraz uzyskała 100% możliwych do otrzymania punktów (wykaz uzyskanej punktacji znajduje się
w protokole oraz zbiorczej karcie oceny merytorycznej ofert).

Zarząd pozytywnie ocenił możliwość realizacji zadania określonego w przedłożonej ofercie. Wyłoniona oferta jest zgodna z celami, założeniami oraz zadaniem objętym otwartym konkursem ofert.

W związku z powyższym oferta spełnia wymogi określone w ustawie oraz
w otwartym konkursie ofert.

 

 

Podpisał:

Antoni Pełkowski – Starosta