Kontakt

Dodana: 7 lipiec 2016 13:40

Starostwo Powiatowe w Białymstoku
ul. Borsucza 2, 15-569 Białystok
tel. 85 740 39 51, fax 85 740 39 82
strona: www.powiatbialostocki.pl

Wydział Geodezji Katastru i Nieruchomości
ul. Branickiego 13 15-085 Białystok
tel. 85 740 63 95

Wykaz telefonów w Starostwie Powiatowym w Białymstoku

Wyszczególnienie

Nr telefonu

Nr pokoju

Biuro Obsługi Interesantów

85 740 39 51

10

SEKRETARIAT Starosty Antoniego Pełkowskiego
i Wicestarosty Jolanty Den

85 740 39 14

202

SEKRETARZ POWIATU

85 740 39 54

213

Obsługa Rady i Zarządu Powiatu

85 740 39 76

5

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

85 740 39 95

210

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

Dyrektor

85 740 39 89

8

Zamówienia publiczne, sprawy majątku i jego ubezpieczeń

85 740 39 58

112

Informatycy i Inspektor Ochrony Danych

85 740 39 97

2

Inwestycje i remonty, sprawy gospodarcze

85 740 39 79

1

KADRY – Samodzielne stanowisko d/s pracowniczych

85 740 39 61

204

ZESPÓŁ RADCÓW PRAWNYCH

85 740 39 70

111

Samdzielne stanowisko ds. zarządania ruchem na drogach powiatowych i gminnych
Zaścianki, ul. Szosa Baranowicka 37(siedziba PZD)

85 740 22 17

Punkty nieodpłatnej Pomocy Prawnej

85 740 39 26 piętro -1

WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW

 

 

Skarbnik

85 740 39 64

212

Główny księgowy

85 740 39 62

211

Referat Budżetu

85 740 39 60

205, 206

Referat Księgowości

 

 

Kasa

85 740 39 85

209

Samodzielne stanowisko d/s audytu i kontroli wewnętrznej

85 740 39 62

211

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY

 

 

Dyrektor

85 740 39 72

313

- wydawanie pozwoleń na budowę Gmina: Łapy, Turośń Kościelna, Gródek, Czarna  Białostocka, Zawady

85 740 39 86

311

- wydawanie pozwoleń na budowę Gmina:
Supraśl (osoby prawne), Juchnowiec Kościelny
- obsługa prawna wydziału

85 740 39 66

302

- wydawanie pozwoleń na budowę Gmina:
Dobrzyniewo Duże, Michałowo, Supraśl (osoby fizyczne), 
- Zgłoszenia Sieci + odstępstwa do Minist. Transportu Budow. i Gosp. Morskiej

85 740 39 00

303

- zgłoszenia budowy i robót budowlanych,

85 740 39 83

3

- wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokali,
- dodatki mieszkaniowe

85 740 39 83

3

- wydawanie pozwoleń na budowę Gmina: Choroszcz, Poświętne, Suraż, Tykocin
- wydawanie pozwoleń na budowę instalacji gazowych (wszystkie gminy)

85 740 39 77

301

- wydawanie pozwoleń na budowę Gmina: Wasilków, Zabłudów

85 740 39 25

305

- wydawanie pozwoleń na budowę dróg, zjazdów (wszystkie gminy)

85 740 39 25

305

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

 

 

Dyrektor

85 740 39 75

121

- rejestracja pojazdów

85 740 39 01

115

- rejestracja pojazdów dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami,
- nadawanie cech identyfikacyjnych

 

85 740 39 01

 

117

- prowadzenie postępowań wyjaśniających dot. rejestracji pojazdów

85 740 39 80

 

113

-wydawanie licencji i zaświadczeń w zakresie krajowego transportu drogowego,
-przeprowadzanie kontroli przedsiębiorcy w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania licencji, zezwolenia lub zaświadczenia na wykonywanie przewozów drogowych,
-wydawanie zezwoleń na dokonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym,
-uzgadnianie przebiegu linii komunikacyjnych z innymi organami samorządu terytorialnego,
-prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów,
-sprawowanie nadzoru i kontroli nad stacjami kontroli pojazdów na terenie Powiatu,
-wydawanie diagnostom uprawnień do wykonywania badań technicznych pojazdów,
-prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców,
-sprawowanie nadzoru i kontroli nad ośrodkami szkolenia kierowców,
-prowadzenie ewidencji instruktorów nauk jazdy,

85 740-39-69

120

- wydawanie praw jazdy,
- wydawanie wtórników praw jazdy,
- cofanie uprawnień do kierowania pojazdami,
- przywracanie uprawnień do kierowania pojazdami

85 740 39 92

45

WYDZIAŁ ROLNICTWA I ŚRODOWISKA

 

 

Dyrektor

85 740 39 59

309


- gospodarka odpadami

85 740 39 03

 

308

- gospodarka wodna,
- leśnictwo, łowiectwo i ochrona przyrody

85 740 39 78

307

- rejestracja łodzi,
- wydawanie kart wędkarskich,
- stanowisko d/s geologii

 85 740 39 74

 306

WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

 

 

Dyrektor

85 740 39 87

312

- sprawy z zakresu edukacji publicznej

85 740 39 68

312
- sprawy z zakresu edukacji

85 740 39 68

304

- Realizacja projektów

85 740 39 68

304
- Sprawy obywatelskie

85 740 39 68

85 740 39 81

304

310

- Biuro Rzeczy znaleźionych

85 740 39 81

310

- Sprawy z zakresu ochrony i promocji zdrowia

85 740 39 81

310

- Sprawy z zakresu bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej

85 740 39 67

207

WYDZIAŁ KULTURY, SPORTU, TURYSTYKI I PROMOCJI

 

 

Dyrektor

------ ----309

- kultura, kultura fizyczna i sport,
- stowarzyszenia,

85 740 39 28 122

WYDZIAŁ GEODEZJI, KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI

ul. Branickiego 13

 

 

Dyrektor – Geodeta Powiatowy

85 740 63 95

110

Z-ca Dyrektora

85 740 63 95

111

Sekretariat

85 740 63 95

109

- zmiany w operacie w ewidencji gruntów

85 732 82 18

102

- wywłaszczenie nieruchomości,
- zwrot wywłaszczonych nieruchomości,
- ustalenia odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości,
- ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości,
- gospodarowanie mieniem powiatu

85 740 63 93

104

- wyłączenie gruntów z produkcji rolnej,
- nadawanie na własność działek pod budynkami dożywotniego użytkowania

85 740 63 99

85 732 84 03

 

03

- gospodarowanie gruntami nierolniczymi Skarbu Państwa

85 732 45 98

106

- sprawy rekultywacji, scalenia i wymiany gruntów
- poświadczanie posiadania lasu

85 740 63 99

01

- ewidencja gruntów i budynków
- wydawanie zaświadczeń o posiadaniu gospodarstwa rolnego,

85 732 95 66

108

Stanowisko ds. bhp i p.poż.

85 740 39 92

45