BONY NA SZKOLENIA

Dodana: 11 styczeń 2018 09:34

W dniu 10 stycznia br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Białymstoku Wicestarosta Powiatu Białostockiego – Jolanta Den udzieliła wywiadu TVP, dotyczącego bonów na szkolenia dla mieszkańców Powiatu Białostockiego, które realizowane będą w ramach projektu pn. „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej III: Kompetencje i kwalifikacje, Działania 3.2 – Kształcenie i rozwój kompetencji kadr regionu, Poddziałania 3.2.1 – Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki oraz Poddziałania 3.2.2 – Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych.