Konferencja prasowa na temat projektu pn. „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki”

Dodana: 11 styczeń 2018 08:37

W dniu 09 stycznia br. w budynku Centrum Aktywności Społecznej w Białymstoku odbyła się konferencja prasowa na temat projektu pn. „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej III: Kompetencje i kwalifikacje, Działania 3.2 – Kształcenie i rozwój kompetencji kadr regionu, Poddziałania 3.2.1 – Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki oraz Poddziałania 3.2.2 – Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych.

Projekt rozpoczyna się dnia 15 stycznia br. i będzie realizowany przez Powiat Sokólski (lider projektu) w partnerstwie z Powiatem Białostockim, Miastem Białystok oraz Podlaskim Centrum Edukacji i Analiz „ORDO” Sp. z.o.o w Białymstoku, w okresie do dnia 30 czerwca 2020 roku.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji 4721 osób dorosłych zamieszkałych na terenie powiatu białostockiego, sokólskiego i miasta Białystok.

Wsparcie finansowe w postaci „bonu na szkolenie” skierowane jest do osób pracujących, biernych zawodowo, bezrobotnych, uczących się lub studiujących.

Wsparcie udzielane będzie niezależnie od poziomu wykształcenia.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.bonynaszkolenia.pl