Ośrodek Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczy

Dodana: 27 listopad 2017 08:55

Ośrodek Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczy

Starosta Powiatu Białostockiego, na podstawie art. 90v ust. 3 ustawy o systemie oświaty wskazał Powiatową Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Białymstoku  do pełnienia funkcji wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w Powiecie Białostockim, utworzonego w związku z realizacją rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, ze szczególnym uwzględnieniem interdyscyplinarnego wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością. Zadania ośrodka określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno- rehabilitacyjno- opiekuńczych

Do szczegółowych zadań ośrodka należy:

 1. udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka,
 2. wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej,
 3. wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom,
 4. organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na warunkach i w formach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, w wymiarze do 5 godzin tygodniowo dla danego dziecka oraz – w zależności od potrzeb dziecka – dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogogów, logopedów i innych specjalistów,
 5. koordynowanie korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu, w tym:
  a) zbieranie i upowszechnianie informacji o usługach i świadczących je specjalistach,
  b) prowadzenie akcji informacyjnych,
 6. c) monitorowanie działań związanych z udzielaniem pomocy dzieciom i ich rodzinom.
 7. zapewnienie konsultacji medycznej, np. neurologicznej.

Program realizowany z budżetu państwa