Posiedzenie Komisji Zdrowia

Dodana: 6 lipiec 2016 10:21

posiedzenie komisji

W dniu 29 czerwca 2016 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Białymstoku odbyło się posiedzenie Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Rodziny Rady Powiatu Białostockiego V kadencji. Posiedzenie prowadził przewodniczący komisji – Krzysztof Gołaszewski. W posiedzeniu wzięli również udział przedstawiciele firmy EMPRO Sp. z o.o. którzy przedstawili 4 możliwe warianty modernizacji szpitala w Łapach w raz z analizą przewidywanego ich wpływu na funkcjonowanie placówki.

Porządek obrad:

 1. Omówienie  sytuacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach.
 2. Zapoznanie się z opinią Niezależnego Biegłego Rewidenta dot. raportu z badania sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach.
 3. Zapoznanie się z rocznym sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2015 rok oraz ze sprawozdaniem finansowym za 2015 rok.
 4. Zapoznanie się z informacją o stanie mienia Powiatu Białostockiego.
 5. Zapoznanie się z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Białostockiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015 rok.
 6. Zapoznanie się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Powiatu za 2015 rok oraz wnioskiem w sprawie absolutorium Zarządowi Powiatu Białostockiego.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2015 rok.
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Białostockiego z tytułu wykonania budżetu Powiatu za 2015 rok.
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2016.
 10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2016-2020.
 11. Sprawy różne.

a) Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Rodziny w dniu 24 maja 2016 roku.