REGULAMIN KONKURSU POWIATOWEGO PLASTYCZNO – HISTORYCZNEGO

Dodana: 27 wrzesień 2017 14:32

REGULAMIN KONKURSU POWIATOWEGO
 PLASTYCZNO – HISTORYCZNEGO

na plakat

„100 - lecie Odzyskania Niepodległości w naszej Małej Ojczyźnie”

 

 • 1

Organizatorzy konkursu

Konkurs powiatowy organizowany jest przez Książnicę Podlaską im. Łukasza Górnickiego
w Białymstoku (Bibliotekę Publiczną Powiatu Białostockiego) i Starostwo Powiatowe w Białymstoku we współpracy ze  Stowarzyszeniem  Bibliotekarzy Polskich Okręgiem  Podlaskim.

 • 2

Cel konkursu

Celem konkursu jest :

 • edukacja patriotyczna i obywatelska młodzieży oraz pielęgnowanie polskości i idei niepodległości oraz tradycji narodowych w naszej Małej Ojczyźnie,
 • zainteresowanie młodych tematyką historyczną, a w szczególności niepodległościową,
 • rozszerzenie wiedzy o niepodległości wśród młodzieży z możliwością  wykorzystania literatury przedmiotu zgromadzonej w bibliotekach,
 • pobudzenie inwencji twórczej, wyobraźni, fantazji,
 • wspieranie wychowania patriotycznego młodego pokolenia za pomocą środków plastycznych,
 • podniesienie świadomości narodowej i lokalnej,
 • pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa naszej Małej Ojczyzny,
 • kształtowanie postaw uczestnictwa w życiu kulturalnym młodzieży poprzez udział
  w wystawach prac pokonkursowych .
 • 3

Uczestnicy

 1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas: VI lub VII szkoły podstawowej powiatu białostockiego  oraz Filii Bibliotecznej nr 9 Książnicy Podlaskiej w Białymstoku.
 2. Organizator proponuje przeprowadzenie etapu gminnego do 4 października 2017,
   - wyłonienie 2 reprezentantów na etap powiatowy i przesłanie prac lub dostarczenie osobiście  do 10 października 2017 (decyduje data stempla pocztowego) na adres : 

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego

15-089 Białystok

Ul. M.Skłodowskiej –Curie 14 A  z dopiskiem „Plakat”

 • 4

Prace konkursowe

 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przygotowanie plakatu związanego z tematem konkursu w formacje A3.
 2. Każdy z uczestników przygotowuje plakat wykonany dowolną techniką: rysunek, malarstwo, kolaż, techniki mieszane. Każda praca powinna posiadać passe-partout.
 3. Uczestnik wykonuje indywidualnie pracę plastyczną – plakat  zgodnie z tematem konkursu „100 - lecie Odzyskania Niepodległości w naszej Małej Ojczyźnie” zawierające elementy związane z powiatem białostockim.  W przypadku reprezentantów z Filii nr 9 Książnicy Podlaskiej można połączyć  elementy w/w powiatu  z   Białymstokiem.
 4. Do konkursu zakwalifikowana zostanie tylko praca własnego autorstwa uczestnika.
 5. Prace zbiorowe nie będą podlegały ocenie.

 

 1. Do każdej pracy powinna być załączona informacja zawierająca następujące dane:

 imię i nazwisko, klasa, miejscowość, opiekun merytoryczny, zgoda opiekunów.

 • 5

Przebieg konkursu

 1. Prace konkursowe ocenią członkowie wybranej Komisji konkursowej przez organizatora.
 2. Komisja oceniać będzie:
 • zawartość merytoryczną,
 • zgodność treści wykonanej pracy z tematem konkursu,
 • pomysłowość i oryginalność w zakresie przedstawienia tematu,
 • formę estetyczną pracy,
 • wykorzystanie różnych technik plastycznych.
 1. Nagrody przyznane zostaną za zajęcie I miejsca – druk plakatu, II, III miejsca oraz
   w kategorii wyróżnienia. Wszyscy uczestnicy otrzymają  dyplom - podziękowanie za udział  w konkursie  oraz upominki.
 2. Konkurs rozpoczyna się w poszczególnych bibliotekach we wrześniu, a kończy etapem powiatowym  8.11.2017 w  Punkcie Usług Turystycznych w Supraślu z bogatym programem obchodów Święta Niepodległości.
 • 6

Uwagi końcowe

 1. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 2. Prace zgłoszone na konkurs przechodzą na własność organizatorów i nie będą zwracane. Organizatorzy zastrzegają prawo do ich  ekspozycji  na wystawach łącznie z podaniem danych autorów, a także w celach promocji w mediach, stronach internetowych oraz czasopismach. 
 3. Plakat, będzie wykorzystany w celach promocyjnych w 2018 roku i będzie opublikowany przez Starostwo Powiatu Białostockiego bez honorarium i dodatkowej zgody autora.
 4. Prace zrolowane, zniszczone w wyniku złego opakowania lub niezgodne
   z regulaminem nie będą oceniane.
 5. Przesłanie materiałów konkursowych jest równoznaczne z udzieleniem organizatorom zgody na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie i przetwarzanie danych adresowych uczestników oraz nazw i adresu biblioteki, a także nazwisko opiekuna merytorycznego uczestnika  konkursu.
 6. Prawidłowe zgłoszenie powinno obejmować wypełnioną kartę zgłoszenia, która stanowi załącznik nr 1 i załącznik nr 2  do niniejszego regulaminu.
 7. Materiały należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 10 października 2017 roku na w/w adres.
 8. Sprawy nieujęte w regulaminie oraz sporne decyzje rozstrzyga ostatecznie organizator.
 9. Decyzja Jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagrody jest ostateczna.
 10. Wszelkich informacji o konkursie udziela: Małgorzata Rokicka-Szymańska tel 85 67-67-267 lub bpb@ksiaznicapodlaska.pl

Załączniki :

 1. karta zgłoszenia uczestnika i opiekuna merytorycznego
 2. zgoda opiekunów prawnych na udział w konkursie oraz przetwarzanie danych osobowych

 

 

Załączniki