Wsparcie dzieci w pieczy zastępczej i domów pomocy społecznej w związku z pandemią

Dodana: 28 lipiec 2020 07:59

Podlaskie samorządy otrzymają łącznie prawie 4,5 mln zł: ponad 890 tys. zł na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej i ponad 3,5 mln zł w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”. Umowy w tej sprawie podpisano (24.07) w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim. W spotkaniu wzięli udział również starosta Jan Bolesław Perkowski i wicestarosta Roman Czepe.

Środki przyznane na działalność domów pomocy społecznej przyznała minister rodziny, pracy i polityki społecznej z rezerwy celowej budżetu państwa. Dotacje otrzymają wszystkie placówki w województwie podlaskim (również te, w których nie przebywają mieszkańcy "dotowani").

Przy podziale dofinansowania brano pod uwagę liczbę miejsc w poszczególnych domach pomocy społecznej oraz liczbę pracowników. Wysokość dotacji z budżetu państwa stanowi nie więcej niż 80% kosztów realizacji zadania (wymagany jest udział własny samorządu w wymiarze co najmniej 20%). Pieniądze mogą być przeznaczone zarówno na samą działalność placówek, jak i wynagrodzenia pracowników.

- Epidemia koronawirusa zmusiła nauczycieli i uczniów do przejścia na zdalne nauczanie. Ta forma pewnie będzie nam jeszcze towarzyszyła, ale mam nadzieję, że wkrótce będziemy mieli możliwość bezpośredniego spotkania w szkołach - powiedział wojewoda Bohdan Paszkowski. - Natomiast biorąc pod uwagę to, że rola nauki zdalnej znacznie się rozszerzyła, pojawił się projekt, który ma ułatwić dzieciom i młodzieży w pieczy zastępczej - zarówno u rodzin, jak i w placówkach - naukę w domach – dodał wojewoda.

Projekt „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014–2020.

Środki przeznaczone na realizację Projektu w województwie podlaskim wynoszą 3 549 300 zł i pochodzą z:

  • rezerwy celowej budżetu państwa (15,72%)
  • rezerwy celowej budżetu środków europejskich (84,28%).

Celem projektu jest wsparcie dzieci w rodzinnych i instytucjonalnych podmiotach pieczy zastępczej w sytuacji zagrożenia epidemią choroby COVID-19 poprzez:

  • zakup wyposażenia na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania (zakup laptopów, komputerów stacjonarnych, oprogramowania dla dzieci z niepełnosprawnościami i sprzętu audiowizualnego)
  • zakup środków ochrony indywidualnej (maseczek, rękawiczek jednorazowych i płynów dezynfekcyjnych)
  • zakup wyposażenia do organizacji miejsc kwarantanny/izolacji dla dzieci z pieczy zastępczej.

Dotacja dla powiatu białostockiego wyniosła blisko 521 tys. zł, za niemal całą sumę kupione będą komputery i laptopy, część z drukarkami – w sumie 164 szt.

Odbiorcami wsparcia będą dzieci (opiekunowie i kadra wyłącznie w zakresie zaopatrzenia w środki ochrony osobistej), umieszczone w różnych formach pieczy zastępczej, organizowanych przez jednostki samorządu szczebla powiatowego i samorządu województwa (placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, rodzinach zastępczych i rodzinnych domów dziecka).

W województwie podlaskim pieczą zastępczą objętych jest 1754 dzieci, z czego w instytucjonalnej pieczy zastępczej (placówki opiekuńczo-wychowawcze) przebywa 354 dzieci, w rodzinnej pieczy zastępczej (rodzinne domy dziecka i rodziny zastępcze) przebywa łącznie 1400 dzieci (wg stanu na dzień 31.12.2019 r.).

W ramach Projektu wsparciem objętych będzie ok. 3000 osób (dzieci, opiekunów, kadry).