Wyniki naboru na partnera w ramach RPOWP 2014-2020

Dodana: 12 lipiec 2016 15:07

W wyniku zakończenia procedury otwartego naboru na Partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiego pn. „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej III Kompetencje i Kwalifikacje, wynikającego z Działania 3.2. Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu, Poddziałanie 3.2.1 Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki, Poddziałanie 3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych, po rekomendacji komisji konkursowej uchwałą Zarządu Powiatu Białostockiego nr 392/2016 z dnia 11 lipca 2016 r. Partnerem wybrany do realizacji ww. projektu zostało Polskie Centrum Edukacji i Analiz „ORDO” sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku.