Zawiadomienie GKNI.6620.10.27.2017

Dodana: 7 lipiec 2017 09:46

Białystok, dnia 05.07.2017r.

GKNI.6620.10.27.2017

Pani Magdalena Jędruszko
ul. Nagodziców 2/27
                                                                                                  03-188 Warszawa

Pan Romuald Franciszek Prymak
zam. Hołówki Małe 18
                                                                                                  16-061 Juchnowiec Kościelny

Pani Hanna Nowakowska
Anglia

Gmina Juchnowiec Kościelny
ul. Lipowa 10, 16-061 Juchnowiec Kościelny

 

Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania

             Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U.z 2017r. poz.1257)Starostwo Powiatowe w Białymstoku zawiadamia, że w trybie art. 22 ust 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 1629), oraz § 37, § 38, § 39 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tekst jednolity Dz.U.z 2016r. poz.1034.) na wniosek Pani Magdaleny Jędraszko wszczyna się postępowanie administracyjne, mające na celu aktualizacje informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków obręby Hołówki Małe, gm. Juchnowiec Kościelny, zgodnie z dokumentacją geodezyjną sporządzoną przez geodetę uprawnionego Andrzeja Ignatowicza, przyjętą do państwowego zasoby geodezyjnego i kartograficznego w dniu 19.06.2017r. i zaewidencjonowaną pod nr P.2002.2017.2784 polegającą na:
1. Wykazaniu przebiegu linii granicznej wspólnej dla działki oznaczonej nr 3/1 z działką sąsiednią oznaczoną nr 3/2 na podstawie danych pozyskanych w wyniku terenowych pomiarów geodezyjnych , poprzedzonych ustaleniem przebiegu granic pomiędzy w/w działkami na gruncie, w oparciu o złożone do protokołu zgodne oświadczenie woli osób będących stronami tego postępowania.
2. Zmianie pola powierzchni działki ewidencyjnej oznaczonej nr 3/1 z dotychczasowego 3,71 ha na obecne 3,7100 ha.

             Jednocześnie informuję, iż na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, odrębnym pismem będzie doręczone zawiadomienie o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi w sprawie dokumentami, jak również o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dokumentów.

 

Z up. Starosty

Mirosława Drewnowska

Dyrektor

Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości