Otwarty konkurs ofert (kultura fizyczna) – wydłużony

Dodana: 24 marzec 2020 13:18

UCHWAŁA Nr 319/2020

ZARZĄDU POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO

z dnia 25 lutego 2020 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2020 zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej

Na podstawie art. 11 ust. 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:

§1

 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2020 zadań publicznych Powiatu Białostockiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.
 2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Ogłoszenie konkursu, o którym mowa w § 1 ust. 2 zamieszczone zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Białymstoku w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń, a także na stronie internetowej powiatu.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Białostockiego.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Podpisali:

Jan Bolesław Perkowski – Starosta

Roman Czepe - Wicestarosta

Jan Gradkowski – Członek Zarządu

Sebastian Ptaszyński – Członek Zarządu


Załącznik

do uchwały nr 319/2020

Zarządu Powiatu Białostockiego

z dnia 25 lutego 2020 roku

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2020 zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej

Na podstawie art. 11, 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XIX/160/2019 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Białostockiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok” Zarząd Powiatu Białostockiego ogłasza konkurs ofert na realizację w roku 2020 zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.

I Rodzaj i formy realizacji zadania:

Zadanie może być realizowane w różnych formach, a w szczególności poprzez:

 1. upowszechnianie i rozwijanie rekreacji fizycznej oraz innych form aktywnego wypoczynku na terenie powiatu białostockiego ze szczególnym uwzględnieniem środowiska wiejskiego,
 2. organizowanie i prowadzenie systemu współzawodnictwa sportowego dla uczniów szkół z terenu powiatu białostockiego,
 3. organizację i popularyzację imprez sportowych w powiecie białostockim.

II Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań:

Na realizację zadań w 2020 roku przeznacza się łączną kwotę 18 000,00 zł.

W roku 2019 suma dotacji przekazanych na realizację zadań wyniosła 17 000,00 zł.

III Podmioty uprawnione do składania ofert:

 1. organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.) oraz ustawy
  o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz.U z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.),
 2. podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie prowadzenia działalności pożytku publicznego:
  1. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia
   i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
  2. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
  3. spółdzielnie socjalne,
  4. spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r.
   o sporcie (Dz. U. z 2019, poz. 1468 z późn. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.
 3. O dotację na realizację zadania mogą ubiegać się oferenci, o których mowa w ust. 2
  z zastrzeżeniem, że prowadzą działalność statutową w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej oraz zadanie będzie realizowane na terenie Powiatu Białostockiego.

IV Zasady przyznawania dotacji:

 1. Przyznanie dotacji następuje na zasadzie wspierania wykonania zadania publicznego.
 2. Wnioskowana maksymalna kwota dotacji na wsparcie realizacji zadania nie może przekraczać 70% poniesionych i udokumentowanych wydatków realizacji zadania.
 3. Oferent ma obowiązek wniesienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 30% całkowitego kosztu zadania.
 4. Wkład własny może być wniesiony w całości ze środków finansowych lub ze środków finansowych i wkładu niefinansowego z czego wkład finansowy musi wynosić co najmniej 15 % całkowitego kosztu zadania:
 5. a) wkład finansowy – środki finansowe własne oferenta, inne źródła finansowania, opłaty adresatów zadania,
 6. b) wkład niefinansowy może być wniesiony wyłącznie w formie wkładu osobowego - nieodpłatna, dobrowolna praca, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków organizacji (na podstawie umowy lub oświadczenia).
 7. Wnioskodawca jest zobowiązany do przedłożenia rezultatów realizacji zadania publicznego uwzględniając cele założone w ofercie adekwatne do priorytetów realizowanego zadania. Akceptacja sprawozdania i rozliczenie dotacji polega m.in. na weryfikacji założonych
  w ofercie rezultatów realizacji zadania publicznego.

V Termin składania ofert:

 26.02.2020 r. –  1.04.2020 r.

VI Termin realizacji zadań:

Realizacja zadań powinna odbywać się w wybranym terminie: od dnia zawarcia umowy do dnia 31-12-2020 r.

VII Zasady składania ofert:

 1. Ofertę realizacji zadania należy sporządzić według wzoru, stanowiącego zał. nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U.
  z 2018 r. poz. 2057). Druk do pobrania na stronie internetowej powiatu: powiatbialostocki.pl (w aktualnościach i zakładce powiat/organizacje pozarządowe/ organizacje pozarządowe).
 2. Do oferty należy załączyć:
  1. aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
  2. umowę partnerską lub oświadczenie partnera (w przypadku wskazania partnera).
 3. Oferta winna zawierać dodatkowe informacje dotyczące rezultatów zadania publicznego.
 4. Oferty wraz z załącznikami muszą być przesłane pocztą na adres Starostwo Powiatowe 15-569 Białystok, ul. Borsucza 2 (liczy się data wpływu do Urzędu).

VIII Kwalifikowalność kosztów:

 1. Koszty będą uznane za kwalifikowane tylko, gdy:
  1. są bezpośrednio związane z realizowanym zadaniem i niezbędne do jego realizacji,
  2. są racjonalnie skalkulowane w oparciu o ceny rynkowe,
  3. zostały faktycznie poniesione i są udokumentowane (dowodem poniesienia wydatków jest opłacona faktura lub inny dokument księgowy zgodnie z przepisami ustawy
   o rachunkowości wraz z dowodem zapłaty),
  4. zostały przewidziane w zatwierdzonym kosztorysie zadania.
 2. Ze środków Powiatu Białostockiego mogą być pokryte w szczególności następujące koszty:
  1. wynajem obiektów i sal niezbędnych do przeprowadzenia zadania,
  2. koszty obsługi technicznej,
  3. nagrody rzeczowe lub finansowe,
  4. zakup usług obcych: przejazdy, zakwaterowanie, transport,
  5. zakup sprzętu sportowego niezbędnego do realizacji zadania,
  6. wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia, honoraria,
  7. wydatki związane z działaniami promocyjnymi zadania (m.in. plakaty, ulotki, ogłoszenia).
 3. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości.
 4. Dotacja nie może być wykorzystana na zobowiązania powstałe przed datą zawarcia umowy oraz na pokrycie kosztów statutowych niezwiązanych bezpośrednio z realizacją danego zadania lub trudnych do wyodrębnienia.
 5. Do wydatków, które nie mogą być finansowane w ramach udzielanych dotacji, należą wydatki nieodnoszące się jednoznacznie do projektu, w tym m.in.:
  1. odsetki z tytułu niezapłaconych w terminie zobowiązań,
  2. obsługa prawna,
  3. rezerwy na pokrycie przyszłych strat lub zobowiązań.

IX Kryteria i tryb stosowany przy dokonywaniu wyboru oferty:

 1. Do oceny formalnej i merytorycznej ofert złożonych w ogłoszonym konkursie powołuje się uchwałą Zarządu Powiatu Białostockiego Komisję Konkursową. Szczegółowe zasady jej działania zostaną określone w regulaminie pracy Komisji.
 2. Ocena formalna polega na sprawdzeniu prawidłowości oraz kompletności oferty.Odrzuceniu podlegają oferty:
  1. złożone na drukach innych niż wskazane w niniejszym ogłoszeniu,
  2. złożone po terminie,
  3. dotyczące zadania, które nie jest objęte celami statutowymi organizacji składającej ofertę,
  4. złożone przez podmiot nieuprawniony,
  5. nie dotyczące pod względem merytorycznym zadania wskazanego w ogłoszeniu,
  6. oferty organizacji, które w poprzednim roku nie rozliczyły otrzymanej dotacji lub wydatkowały ją niezgodnie z przeznaczeniem,
  7. podpisane przez osoby nieupoważnione,
 3. Po odrzuceniu ofert, które nie odpowiadają w/w wymogom członkowie Komisji dokonują oceny merytorycznej pozostałych ofert punktowo (maksymalnie 5 pkt za każde kryterium) według przyjętych warunków:
  1. merytoryczne (zgodność oferowanego projektu z zadaniami i działaniami określonymi w ogłoszeniu konkursu ofert, wpływ zadania na upowszechnianie kultury fizycznej wśród społeczności powiatu białostockiego, zasięg działania, celowość realizacji zadania),
  2. budżet (wysokość wkładu własnego organizacji lub z innych źródeł w realizację zadania, wysokość wkładu osobowego, realność przyjętych w kalkulacji stawek jednostkowych, przejrzystość budżetu),
  3. organizacyjne (realizacja zadania angażuje bądź skierowana jest do społeczności Powiatu Białostockiego (ma znaczenie ponadgminne), doświadczenie oraz potencjał ludzki i rzeczowy organizacji),
  4. ocena dotychczasowej współpracy z administracją publiczną, rzetelne oraz terminowe wykonywanie i rozliczanie zadań zleconych w ubiegłych latach,
  5. zgodność planowanych rezultatów z założonymi celami.
 4. W ofercie obligatoryjne jest zamieszczenie informacji o planowanych rezultatach realizacji zadania publicznego, planowanym poziomie ich osiągnięcia oraz sposobie monitorowania osiągnięcia rezultatu (punkt III.6 oferty).
 5. Po zsumowaniu punktów wybierane są najlepsze według Komisji oferty (według otrzymanych punktów).
 6. Ze swoich prac Komisja sporządza protokół, w którym przedstawia listę rekomendowanych ofert wraz z propozycją wysokości dotacji oraz listę ofert, których nie rekomenduje do otrzymania dotacji. Protokół przedkładany jest Zarządowi Powiatu Białostockiego.

X Wybór ofert:

 1. Ostateczną decyzję o wyborze ofert i przyznaniu bądź odmowie przyznania dotacji podejmuje Zarząd Powiatu Białostockiego w formie uchwały, po zapoznaniu się
  z protokołem komisji nie później niż w terminie 30 dni od daty zakończenia składania ofert.
 2. Wysokość dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie, w takim przypadku oferent może:
  1. zmniejszyć zakres rzeczowy zadania oraz zmniejszyć deklarowany wkład własny zawarty w ofercie proporcjonalnie do zmniejszonej dotacji,
  2. zrezygnować z dotacji, oświadczając o tym pisemnie.
 3. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną ogłoszone niezwłocznie na stronie internetowej Urzędu, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Białymstoku. Dodatkowo podmioty zgłaszające oferty zostaną pisemnie powiadomione o decyzji Zarządu.
 4. Od uchwały Zarządu Powiatu Białostockiego w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy.

XI Warunki realizacji zadania (umowa i przekazanie środków):

 1. Podmioty, których oferty zostały wybrane przedkładają do tutejszego Urzędu zaktualizowany harmonogram i kosztorys zadania (w przypadku zmian).
 2. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy sporządzonej według wzoru stanowiącego zał. nr 2 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057). Druk do pobrania na stronie internetowej powiatu: powiatbialostocki.pl (w aktualnościach i zakładce powiat/organizacje pozarządowe/ organizacje pozarządowe).
 3. W przypadku, gdy oferent chce wprowadzić zmiany w umowie, w tym wprowadzić nową pozycję do kosztorysu finansowanej z dotacji, konieczna jest pisemna zgoda w formie aneksu do umowy.
 4. Przekazanie środków finansowych na numer rachunku bankowego podany w umowie następuje po podpisaniu jej przez obie strony we wskazanym w umowie terminie.
 5. Zleceniobiorca musi być jedynym posiadaczem wskazanego rachunku bankowego oraz zobowiązany jest do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowej i ewidencji księgowej dotyczącej realizowanego zadania, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych.

XII Organizacje, którym przyznano dotacje z budżetu powiatu w 2019 r.

 1. Podlaskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Białymstoku „Upowszechnianie
  i rozwijanie rekreacji fizycznej oraz innych form aktywnego wypoczynku na terenie Powiatu Białostockiego ze szczególnym uwzględnieniem środowiska wiejskiego” (3 800,00 zł),
 2. Młodzieżowy Klub Sportowy „Sprząśla” w Supraślu „Organizacja zawodów jeździeckich – finał Ligi Podlasia w skokach i ujeżdżeniu oraz regionalnych zawodów w skokach i ujeżdżeniu” (2 000,00 zł),
 3. Stowarzyszenie Ludowy Zespół Sportowy „Korona” Choroszcz w Choroszczy „Upowszechnianie i rozwijanie rekreacji fizycznej oraz innych form aktywnego wypoczynku na terenie Powiatu Białostockiego” - dofinansowanie w wysokości 3 000 zł,
 4. Uczniowski Klub Żeglarski Michałowo w Michałowie „Organizacja i popularyzacja ponadgminnych imprez sportowych – Mistrzostwa Województwa Podlaskiego w Żeglarstwie” (2 400,00 zł),
 5. Uczniowski Klub Sportowy „SET” Wasilków w Wasilkowie – „Organizacja turniejów
  w mini siatkówce dziewcząt” (2 400,00 zł),
 6. Stowarzyszenie zwykłe „Olmonty” w Olmontach „Bieg Śladami Konfederatów Barskich z okazji 250 rocznicy Bitwy pod Olmontami” (2 400,00 zł),
 7. Fundacja „Maratony Kresowe” w Białymstoku - Międzynarodowy Rowerowy Maraton Kresowy MTB SUPRAŚL – Finał cyklu o „Puchar Starosty Powiatu Białostockiego” (1 000,00 zł).

 

Podpisał:

Jan Bolesław Perkowski – Starosta

 wzór oferty

wzór sprawozdania