Unieważnienie otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji

Dodana: 21 maj 2020 09:50

UCHWAŁA Nr 376/2020

Zarządu Powiatu Białostockiego

z dnia 19 maja 2020 r.

w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych

w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z  dnia  5  czerwca  1998 roku  o  samorządzie powiatowym (Dz. U. z  2019 r. poz. 511  z późn. zm.),   w  związku   z  art. 13  ustawy  z  dnia   24  kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  i  o  wolontariacie (Dz.U. z 2019 r., poz. 1570 z późn. zm.) oraz Uchwałą nr 320/2020 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 25 lutego 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2020 zadań publicznych w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, zarządza się, co następuje:

  1. Unieważnia się ogłoszony dnia 25 lutego 2020 roku Uchwałą nr 320/2020 Zarządu Powiatu Białostockiego otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2020 zadań publicznych w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w formie wspierania zadań wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji.
  2. Podstawą unieważnienia konkursu, o którym mowa w § 1, jest wprowadzony 20 marca 2020 roku stan epidemii oraz podjęcie działań mających na celu zatrzymanie szerzenia się koronawirusa SARS-CoV-2.
  3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Podpisali:

Jan Bolesław Perkowski – Starosta

Roman Czepe – Wicestarosta

Zdzisław Łukaszewicz – Członek Zarządu

Jan Gradkowski – Członek Zarządu

Sebastian Ptaszyński – Członek Zarządu