LIII sesja Rady Powiatu Białostockiego V kadencji

Dodana: 30 styczeń 2018 14:21

18 stycznia 2018 roku w Starostwie Powiatowym w Białymstoku przy ul. Borsuczej 2 odbyła się LIII sesja Rady Powiatu Białostockiego V kadencji na której przedstawiono następujące projekty uchwał Rady Powiatu Białostockiego:

 • w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Białostockiego na 2018 rok,
 • w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2018-2028,
 • w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego kryteriów oceny merytorycznej wniosków zgłoszonych do dofinansowania w ramach „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019”,
 • w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Białostockim na lata 2018-2020”.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad LIII sesji Rady Powiatu Białostockiego.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacja Starosty o pracach Zarządu między sesjami Rady.

 3a. Rozpatrzenie wniosku o odwołanie Starosty Powiatu Białostockiego.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Białostockiego na 2018 rok.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2018-2028.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego kryteriów oceny merytorycznej wniosków zgłoszonych do dofinansowania w ramach „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019”.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Białostockim na lata 2018-2020”.
 5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Białostockiego za rok 2017.
 6. Interpelacje i zapytania Radnych.
 7. Przyjęcie protokołów z obrad LI i LII sesji Rady Powiatu Białostockiego.
 8. Sprawy różne.
 9. Zamknięcie obrad LIII sesji Rady Powiatu Białostockiego.

Wniosek Klubów Radnych Prawo i Sprawiedliwość, Naszego Podlasia i Niezależnych dotyczący odwołania Starosty Powiatu Białostockiego został przełożony na następną sesję Rady Powiatu Białostockiego.