LIX sesja Rady Powiatu Białostockiego V kadencji

Dodana: 26 czerwiec 2018 09:12

21 czerwca 2018 roku w Starostwie Powiatowym w Białymstoku przy ul. Borsuczej 2 odbyła się LIX sesja Rady Powiatu Białostockiego V kadencji na której przedstawiono następujące projekty uchwał Rady Powiatu Białostockiego:

 • w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
  z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2017 rok,
 • w sprawie nieudzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Białostockiego za 2017 rok,
 • w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2018,
 • w sprawie udzielenia dotacji Gminie Dobrzyniewo Duże,
 • w sprawie powierzenia Gminie Suraż prowadzenia zadania bieżącego utrzymania obiektów inżynierskich w ciągu dróg powiatowych Nr 1575B i Nr 1521B,
 • w sprawie dokonania oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach,
 • zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminom Tykocin, Choroszcz i Poświętne,
 • w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego,
 • w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Powiatu Białostockiego.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad LIX sesji Rady Powiatu Białostockiego.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacja Starosty o pracach Zarządu między sesjami Rady.
 4. Zapoznanie się z informacją o stanie mienia Powiatu Białostockiego za 2017 rok.
 5. Zapoznanie się z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku
  w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Białostockiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok.
 6. Zapoznanie się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Powiatu za 2017 rok oraz wnioskiem w sprawie nieudzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Białostockiego.
 7. Zapoznanie się z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  w Białymstoku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu Białostockiego wniosku o nieudzielenie Zarządowi absolutorium za 2017 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2017 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie nieudzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Białostockiego za 2017 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2018.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji Gminie Dobrzyniewo Duże.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Suraż prowadzenia zadania bieżącego utrzymania obiektów inżynierskich w ciągu dróg powiatowych Nr 1575B i Nr 1521B.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach.
 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminom Tykocin, Choroszcz i Poświętne.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Powiatu Białostockiego.
 17. Przyjęcie sprawozdania za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku w sprawie zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata.
 18. Interpelacje i zapytania Radnych.
 19. Przyjęcie protokołu z obrad LVIII sesji Rady Powiatu Białostockiego.
 20. Sprawy różne.
 21. Zamknięcie obrad LIX sesji Rady Powiatu Białostockiego.

 

Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2017 rok nie została podjęta przez Radę Powiatu Białostockiego.