LVI sesja Rady Powiatu Białostockiego V kadencji

Dodana: 5 kwiecień 2018 10:34

29 marca 2018 roku w Starostwie Powiatowym w Białymstoku przy ul. Borsuczej 2 odbyła się LVI sesja Rady Powiatu Białostockiego V kadencji na której przedstawiono następujące projekty uchwał Rady Powiatu Białostockiego:

 • w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2018,
 • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2018-2028,
 • w sprawie udzielenia dotacji Gminie Choroszcz,
 • w sprawie udzielenia dotacji Gminie Choroszcz,
 • w sprawie udzielenia dotacji Gminie Choroszcz,
 • w sprawie udzielenia dotacji Gminie Czarna Białostocka,
 • w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinków dawnych dróg wojewódzkich w Gminie Michałowo,
 • zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych warunków umarzania w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odraczania terminu płatności, rozkładania na raty lub odstępowania od ustalania opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej,
 • w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Białostockiego,
 • w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Powiatu Białostockiego do spraw udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Białostockiego,
 • w sprawie powierzenia Gminie Gródek zarządzania publiczną drogą powiatową.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad LVI sesji Rady Powiatu Białostockiego.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacja Starosty o pracach Zarządu między sesjami Rady.
 4. Informacja o bieżącej sytuacji SP ZOZ w Łapach.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2018.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2018-2028.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji Gminie Choroszcz (dot. przebudowy z rozbudową drogi powiatowej Nr 2287B – ul. Mickiewicza w Choroszczy na odcinku od ul. Rynek 11 Listopada do ul. Baczyńskiego).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji Gminie Choroszcz (dot. przebudowy z rozbudową drogi powiatowej Nr 1552B – ul. Dominikańska w Choroszczy).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji Gminie Choroszcz (dot. rewitalizacji i przebudowy ul. Rynek 11 Listopada w Choroszczy).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji Gminie Czarna Białostocka.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinków dawnych dróg wojewódzkich w Gminie Michałowo.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych warunków umarzania w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odraczania terminu płatności, rozkładania na raty lub odstępowania od ustalania opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Białostockiego.
 14. Przyjęcie informacji o realizacji „Programu współpracy Powiatu Białostockiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016-2018” za rok 2017.
  1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Powiatu Białostockiego do spraw udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Białostockiego.
 15. Interpelacje i zapytania Radnych.
  1. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Gródek zarządzania publiczną drogą powiatową.
 16. Przyjęcie protokołu z obrad LIV i LV sesji Rady Powiatu Białostockiego.
 17. Sprawy różne.
 18. Zamknięcie obrad LVI sesji Rady Powiatu Białostockiego.