Gospodarka Nieruchomościami

 • Ogłoszenie Starosty Powiatu Białostockiego

  2021-06-17 08:18:22

  Ogłoszenie o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie m. Wasilków, gm. Wasilków.

 • WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

  2021-06-14 15:54:20

  Na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy o ochronie przyrody (Dz. U z 2020r., poz. 55 ze zm.) Narwiański Park Narodowy wykonał prawo pierwokupu. Przedmiotowe działki sklasyfikowane są jako lasy, nieużytki, pastwiska i łąki.

 • WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

  2021-06-14 15:52:59

  Obie działki z uwagi na swój kształt – wąskie i długie – nie spełniają wymogów działek budowlanych. Długimi bokami działki przylegają do siebie. Nieruchomość położona jest między pasem jezdni S8 (zjazd do Rzędzian), a drogą serwisową prowadzącą wzdłuż drogi S8.

 • Wynik przetargu ustnego nieruchomości położonej w Choroszczy

  2021-05-26 14:24:43

  Informacja o wyniku III przetargu ustnego nieograniczonego na wyłonienie nabywcy prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Choroszczy przy ul. 3-go maja, gm. Choroszcz, oznaczonej jako działka nr 108/65 o pow. 0,0961 ha, ujawnionej w księdze wieczystej nr BI1B/00107503/4, stanowiącej własność Powiatu Białostockiego.

 • Ogłoszenie o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

  2021-05-13 14:42:52

  Ogłoszenie o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Łyski, gm. Choroszcz, oznaczonej numerem geodezyjnym 154/2 o pow. 0,1884 ha, poprzez udzielenie Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie zezwolenia na wejście w teren ww. nieruchomości.