Informacja o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego we własność

Dodana: 31 styczeń 2019 09:17

Starosta Powiatu Białostockiego

 

informuje, iż zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2018r., poz. 1716 ze zm.), z dniem 1 stycznia 2019r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształciło się w prawo własności tych gruntów.

Zaświadczenie potwierdzające przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności nieruchomości, wydawane są przez:

  • starostę wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej - w przypadku gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa;
  • zarząd powiatu - w przypadku gruntów stanowiących własność Powiatu Białostockiego.

Zaświadczenia wydawane są:

  1. z urzędu - nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia przekształcenia, albo
  2. na wniosek właściciela - w terminie 4 miesięcy od dnia otrzymania wniosku, albo
  3. na wniosek właściciela lokalu uzasadniony potrzebą dokonania czynności prawnej mającej za przedmiot lokal albo właściciela gruntu uzasadniony potrzebą ustanowienia odrębnej własności lokalu - w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku.

Z tytułu przekształcenia nowy właściciel gruntu ponosi na rzecz dotychczasowego właściciela gruntu opłatę. Wysokość opłaty jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia. Opłata jest wnoszona przez okres 20 lat, licząc od dnia przekształcenia. Opłatę należną za rok 2019 wnosi się w terminie do dnia 29 lutego 2020r.

Szczegółowe informacje dotyczące przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności nieruchomości można uzyskać w Wydziale Geodezji Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Białymstoku ul. Branickiego 13 pok. 105, tel: 85 740 63 93.