Informacja o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w obrębie Michałowo

Dodana: 12 luty 2018 14:03

OGŁOSZENIE

STAROSTY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO

Działając na podstawie art. 114 ust. 3 i 4, w związku z art. 124 i 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018r. poz. 121 ze zm.)

informuję

o zamiarze  ograniczenia sposobu korzystania z  nieruchomości położonej w obrębie Michałowo, gmina Michałowo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1055/1 o pow. 0,1535 ha, dla której nie jest prowadzona księga wieczysta, poprzez udzielenie PGE Dystrybucja S.A. z siedziba w Lublinie zezwolenia na realizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kablowej linii elektroenergetycznej 0,4 kV

W rozumieniu  art. 113 ust. 7 ustawy o gospodarce nieruchomościami ww. działkę traktuje się jako  nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym. Jej współwłaścicielki Helena Harasimczuk – udział ½ i Eugenia Brulińska- udział ½, nie żyją.

W związku z powyższym wzywam  spadkobierców Heleny Harasimczuk i Eugenii Brulińskiej, aby w terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia, zgłosiły się i udokumentowały swoje prawa rzeczowe do  przedmiotowej nieruchomości.

Osoby, którym przysługują prawa do ww.  nieruchomości winny zgłosić się do Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Białymstoku przy ul. J.K. Branickiego 13, 15-085 Białystok, pok.104, w godz. 8ºº – 15ºº, tel. 85 7406393.

Jednocześnie zawiadamiam, że jeżeli w terminie dwóch miesięcy od dnia ogłoszenia niniejszej informacji, nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do przedmiotowej nieruchomości, wszczęte zostanie postępowanie w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z  tej  nieruchomości.