Ogłoszenie o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonych w obrębie Ruda Rzeczka, gm. Czarna Białostocka

Dodana: 20 lipiec 2018 08:03

GKNII.6821.42-43.2018

 

OGŁOSZENIE

STAROSTY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO

 

            Działając na podstawie art. 114 ust. 3 i 4, w związku z art. 124 i 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018r. poz.121 ze zm.)

 

informuję

 

o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonych w obrębie Ruda Rzeczka, gm. Czarna Białostocka oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki o numerach geodezyjnych: 29, 117, 125, 173, 15, 96/1 i 96/2, poprzez udzielenie PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie zezwolenia na wejście w teren dla przeprowadzenia inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie i budowie linii elektroenergetycznej 110 kV wraz z linią światłowodową relacji GPZ1 Białystok - Czarna Białostocka - Polanka.

            W rozumieniu art. 113 ust. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami przedmiotowe nieruchomości traktuje się jako nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, gdyż ze względu na brak księgi wieczystej i innych dokumentów nie można ustalić osób, którym przysługują do niej prawa rzeczowe.       

W związku z powyższym wzywam osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do nieruchomości, aby w terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia, zgłosiły się i udokumentowały swoje prawa rzeczowe do przedmiotowych nieruchomości.

            Osoby, którym przysługują prawa do ww. nieruchomości winny zgłosić się do Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Białymstoku przy ul. J.K. Branickiego 13, 15-085 Białystok, pok. 104 w godzinach 8ºº - 15 ºº, tel. 85 740 63 93.

            Jednocześnie zawiadamiam, że jeżeli w terminie dwóch miesięcy od dnia ogłoszenia niniejszej informacji, nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do przedmiotowych nieruchomości, wszczęte zostanie postępowanie w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości.