Ogłoszenie o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w obrębie Sobolewo

Dodana: 13 kwiecień 2018 11:59

OGŁOSZENIE STAROSTY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO

 

Działając na podstawie art. 114 ust. 3 i 4, w związku z art. 124 i 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018r. poz.121 ze zm.)

 

informuję

 

o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w obrębie Sobolewo, gmina Supraśl, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 332/1 o pow.
0,228 ha, dla której jest prowadzona księga wieczysta o numerze BI1B/00210323/3, poprzez udzielenie PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie zezwolenia na wejście w teren dla przeprowadzenia inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej
nN-0,4 kV.

W rozumieniu art. 113 ust. 7 ustawy o gospodarce nieruchomościami w w/w działce udział ½, traktuje się jako nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym gdyż jej współwłaściciele Tadeusz i Łucja małż. Półkośnik, nie żyją.

W związku z powyższym wzywam spadkobierców Tadeusza i Łucji małż. Półkośników, aby w terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia, zgłosili się
i udokumentowali swoje prawa rzeczowe do przedmiotowej nieruchomości.

Osoby, którym przysługują prawa do ww. nieruchomości winny zgłosić się do Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Białymstoku przy ul. J.K. Branickiego 13, 15-085 Białystok, pok. 104 w godzinach 8ºº - 15 ºº, tel. 85 740 63 93.

Jednocześnie zawiadamiam, że jeżeli w terminie dwóch miesięcy od dnia ogłoszenia niniejszej informacji, nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do przedmiotowej nieruchomości, wszczęte zostanie postępowanie w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z tej nieruchomości.