OGŁOSZENIE o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonych w obrębie Czarna Białostocka, gm. Czarna Białostocka

Dodana: 7 czerwiec 2018 07:39

OGŁOSZENIE

STAROSTY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO

 

            Działając na podstawie art. 114 ust. 3 i 4, w związku z art. 124 i 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018r. poz.121 ze zm.)

 informuję

 

o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonych w obrębie Czarna Białostocka, gm. Czarna Białostocka oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki
o numerach geodezyjnych: 60/1 o pow. 0,1018 ha, dla której Sąd Rejonowy w Białymstoku prowadzi księgę wieczystą o numerze BI1B/00112826/2 i nr 60/2 o pow. 0,1264 ha, dla której Sąd Rejonowy w Białymstoku prowadzi księgę wieczystą o numerze BI1B/00227689/8, poprzez udzielenie PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie zezwolenia na wejście w teren dla przeprowadzenia inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie i budowie linii elektroenergetycznej 110 kV wraz z linią światłowodową relacji GPZ1 Białystok - Czarna Białostocka - Polanka.

W rozumieniu art. 113 ust. 7 ustawy o gospodarce nieruchomościami w w/w działkach udział, traktuje się jako nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym gdyż jej współwłaścicielka Barbara Abramowicz – udział  , nie żyje.

W związku z powyższym wzywam spadkobierców Barbary Abramowicz, aby w terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia, zgłosili się i udokumentowali swoje prawa rzeczowe do przedmiotowej nieruchomości.

Osoby, którym przysługują prawa do ww. nieruchomości winny zgłosić się do Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Białymstoku przy ul. J.K. Branickiego 13, 15-085 Białystok, pok. 105 w godzinach 8ºº - 15 ºº, tel. 85 740 63 93.

Jednocześnie zawiadamiam, że jeżeli w terminie dwóch miesięcy od dnia ogłoszenia niniejszej informacji, nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do przedmiotowej nieruchomości, wszczęte zostanie postępowanie w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z tej nieruchomości.