OGŁOSZENIE STAROSTY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO

Dodana: 13 wrzesień 2017 08:48

OGŁOSZENIE

STAROSTY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO

 

Działając na podstawie art. 114 ust. 3 i 4, w związku z art. 124 i 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016r. poz. 2147 ze zm.)

 

informuję

 

o zamiarze  ograniczenia sposobu korzystania z  nieruchomości położonej w Czarnej Białostockiej, gmina Czarna Białostocka, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka  nr 279 o pow. 0,1151 ha, poprzez udzielenie PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie zezwolenia na realizację inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie i budowie  linii elektroenergetycznej 110 kV wraz z linią światłowodową relacji GPZ1 Białystok - Czarna Białostocka - Polanka.

W rozumieniu  art. 113 ust. 7 ustawy o gospodarce nieruchomościami ww. działkę traktuje się jako  nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym.

W związku z powyższym wzywam  spadkobierców Zygmunta i Haliny Weroniki małż. Halickich, aby w terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia, zgłosiły się i udokumentowały swoje prawa rzeczowe do przedmiotowej nieruchomości.

Osoby, którym przysługują prawa do nieruchomości winny zgłosić się do Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Białymstoku przy ul. J.K. Branickiego 13, 15-085 Białystok, pok.104, w godz. 8ºº – 15ºº, tel. 85 7 406 393.

Jednocześnie zawiadamiam, że jeżeli w terminie dwóch miesięcy od dnia ogłoszenia niniejszej informacji, nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do  przedmiotowej nieruchomości, wszczęte zostanie postępowanie w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości.