WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Dodana: 8 listopad 2017 08:06

      WYKAZ NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ 

 

Nr. ewidencyjny nierucho-

mości

Pow.

w ha

Położenie

nieruchomości

Oznaczenie

nieruchomości

wg księgi

wieczystej

Opis nieruchomości

Przeznaczenie

nieruchomości w planie

miejscowym

Sposób zagospodarowania

 

1

2

3

4

5

6

7

482/8

8,8177

Supraśl, ul. Białostocka 40

BI1B/00147459/2

Część nieruchomości                    o pow. 4,3636 ha, zabudowanej budynkiem stajni, zabytkowej kuźni, dwiema wiatami i padokami do nauki jazdy konnej . Ponadto 9 koni i osprzęt z nimi związany, oraz pojazdy mechaniczne

Zgodnie ze studium uwarunkowań kierunków i zagospodarowania gminy Supraśl – działka nr 482/8 położona jest w III strefie, strefa m. Supraśl, strefa „A” ochrony uzdrowiskowej.

Działka nie jest objęta obszarem zdegradowanym i obszarem rewitalizacji oraz nie znajduje się w Specjalnej Strefie Rewitalizacji.

 

oddania w dzierżawę na rzecz KS „Victoria”, od dnia 1października                 2017 r., w drodze bezprzetargowej, zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Białostockiego Nr XLIX/333/2017 z dnia 26 października 2017 r.

 

                                                            

 

Okres umowy

stawka czynszu

 

inne opłaty  z tytułu dzierżawy

Termin

wnoszenia

opłat

 

Zasady aktualizacji opłat

 

9

10

11

14

15

10 lat

100,00 zł rocznie + podatek VAT

  koszty energii elektrycznej, gospodarowanie odpadami komunalnymi , oraz podatek  rolny

do 31marca każdego roku

czynsz przewidziany w umowie dzierżawy, po upływie każdego roku kalendarzowego może ulec zmianie, stosownie do wartości siły nabywczej pieniądza, zgodnie ze wskaźnikami wzrostu towarów i usług, ogłaszanymi przez Prezesa GUS, określonymi w odrębnych przepisach.

 

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniach 08.11.2017 r. – 28.11.2017 r.

 

 

      WYKAZ NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W NAJEM 

 

Nr. ewidencyjny nierucho-

mości

Pow.

w ha

Położenie

nieruchomości

Oznaczenie

nieruchomości

wg księgi

wieczystej

Opis nieruchomości

Przeznaczenie

nieruchomości w planie

miejscowym

Sposób zagospodarowania

 

1

2

3

4

5

6

7

482/8

8,8177

Supraśl, ul. Białostocka 40

BI1B/00147459/2

Część nieruchomości                    o pow. 0,1219 ha, w udziale 32/84 części wraz z lokalem mieszkalnym nr 2, znajdującym się w budynku mieszkalnym, oraz dwoma budynkami gospodarczymi posadowionymi na przedmiotowej nieruchomości 

Zgodnie ze studium uwarunkowań kierunków i zagospodarowania gminy Supraśl – działka nr 482/8 położona jest w III strefie, strefa m. Supraśl, strefa „A” ochrony uzdrowiskowej.

Działka nie jest objęta obszarem zdegradowanym i obszarem rewitalizacji oraz nie znajduje się w Specjalnej Strefie Rewitalizacji.

 

oddania w najem  na rzecz Ryszarda Antosiuka, od dnia 1października                 2017 r., w drodze bezprzetargowej, zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Białostockiego Nr XLIX/333/2017 z dnia 26 października 2017 r.

 

                                                            

 

Okres umowy

stawka czynszu

 

inne opłaty  z tytułu dzierżawy

Termin

wnoszenia

opłat

 

Zasady aktualizacji opłat

 

9

10

11

14

15

10 lat

75,00 zł miesięcznie

  koszty energii elektrycznej, gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz podatek od nieruchomości i podatek rolny

do 10-go każdego miesiąca

czynsz przewidziany w umowie najmu, po upływie każdego roku kalendarzowego może ulec zmianie, stosownie do wartości siły nabywczej pieniądza, zgodnie ze wskaźnikami wzrostu towarów i usług, ogłaszanymi przez Prezesa GUS, określonymi w odrębnych przepisach.

 

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniach  08.11.2017 r. – 28.11.2017 r.

 

 

      WYKAZ NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ 

 

Nr. ewidencyjny nierucho-

mości

Pow.

w ha

Położenie

nieruchomości

Oznaczenie

nieruchomości

wg księgi

wieczystej

Opis nieruchomości

Przeznaczenie

nieruchomości w planie

miejscowym

Sposób zagospodarowania

 

1

2

3

4

5

6

7

482/8

8,8177

Supraśl, ul. Białostocka 40

BI1B/00147459/2

Część nieruchomości                    o pow. 4,3322 ha, wraz z trzema stawami i terenem niezbędnym do gospodarowania nimi

Zgodnie ze studium uwarunkowań kierunków i zagospodarowania gminy Supraśl – działka nr 482/8 położona jest w III strefie, strefa m. Supraśl, strefa „A” ochrony uzdrowiskowej.

Działka nie jest objęta obszarem zdegradowanym i obszarem rewitalizacji oraz nie znajduje się w Specjalnej Strefie Rewitalizacji.

 

oddania w dzierżawę na rzecz Krzysztofa Kopeć, od dnia 1października                 2017 r., w drodze bezprzetargowej, zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Białostockiego Nr XLIX/333/2017 z dnia 26 października 2017 r.

 

                                                            

 

Okres umowy

stawka czynszu

 

inne opłaty  z tytułu dzierżawy

Termin

wnoszenia

opłat

 

Zasady aktualizacji opłat

 

9

10

11

14

15

10 lat

130,00 zł miesiecznie + podatek VAT – do dnia 31.12.2018r.

Od dnia 01.01.2019 r. – 300,00 zł + podatek VAT

  gospodarowanie odpadami komunalnymi,   oraz podatek rolny i leśny

do 10-go każdego miesiąca

czynsz przewidziany w umowie dzierżawy, po upływie każdego roku kalendarzowego może ulec zmianie, stosownie do wartości siły nabywczej pieniądza, zgodnie ze wskaźnikami wzrostu towarów i usług, ogłaszanymi przez Prezesa GUS, określonymi w odrębnych przepisach.

 

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniach  08.11.2017 r. – 28.11.2017 r.

 

 

 

      WYKAZ NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W NAJEM 

 

Nr. ewidencyjny nierucho-

mości

Pow.

w ha

Położenie

nieruchomości

Oznaczenie

nieruchomości

wg księgi

wieczystej

Opis nieruchomości

Przeznaczenie

nieruchomości w planie

miejscowym

Sposób zagospodarowania

 

1

2

3

4

5

6

7

482/8

8,8177

Supraśl, ul. Białostocka 40

BI1B/00147459/2

Część nieruchomości                    o pow. 0,1219 ha, w udziale 52/84 części wraz z lokalem mieszkalnym nr 1, znajdującym się w budynku mieszkalnym, oraz dwoma budynkami gospodarczymi posadowionymi na przedmiotowej nieruchomości 

Zgodnie ze studium uwarunkowań kierunków i zagospodarowania gminy Supraśl – działka nr 482/8 położona jest w III strefie, strefa m. Supraśl, strefa „A” ochrony uzdrowiskowej.

Działka nie jest objęta obszarem zdegradowanym i obszarem rewitalizacji oraz nie znajduje się w Specjalnej Strefie Rewitalizacji.

 

oddania w najem  na rzecz Krystyny Prymaka, od dnia 1października                 2017 r., w drodze bezprzetargowej, zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Białostockiego Nr XLIX/333/2017 z dnia 26 października 2017 r.

 

                                                            

 

Okres umowy

stawka czynszu

 

inne opłaty  z tytułu dzierżawy

Termin

wnoszenia

opłat

 

Zasady aktualizacji opłat

 

9

10

11

14

15

10 lat

121,68 zł miesięcznie

  koszty energii elektrycznej, gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz podatek od nieruchomości i podatek rolny

do 10-go każdego miesiąca

czynsz przewidziany w umowie najmu, po upływie każdego roku kalendarzowego może ulec zmianie, stosownie do wartości siły nabywczej pieniądza, zgodnie ze wskaźnikami wzrostu towarów i usług, ogłaszanymi przez Prezesa GUS, określonymi w odrębnych przepisach.

 

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniach  08.11.2017 r. – 28.11.2017 r.