WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

Dodana: 21 luty 2017 12:54

WYKAZ  LOKALI  PRZEZNACZONYCH  DO  SPRZEDAŻY

Nr. ewidencyjny nierucho-

mości

w ha

Nr. lokalu wraz          z przynależnym udziałem w nieruchomości

Położenie

nieruchomości

Oznaczenie

nieruchomości

wg księgi

wieczystej

Opis nieruchomości

Przeznaczenie

nieruchomości w planie

miejscowym

1

2

3

4

5

6

7

208

0,2506

lokal mieszkalny nr 2 wraz                    z pomieszczeniem przynależnym         i pomieszczeniem gospodarczym oraz udziałem

w nieruchomości wynoszącym 6851/30018

 

 

gmina Czarna Białostocka, obręb Czarna Białostocka            ul. Sienkiewicza 1A,         (budynek po byłym posterunku policji)

 

BI1B/00019176/8

 

Nieruchomość zabudowana  3-lokalowym budynkiem mieszkalnym. Do budynku doprowadzone są: energia elektryczna, sieć wodociągowa  i kanalizacji sanitarnej.

 

Lokal nr 2 - położony na I piętrze,                       o powierzchni użytkowej 48,71 m2 wraz             z pomieszczeniem przynależnym                 o powierzchni 11,50 m2 i pomieszczeniem gospodarczym o powierzchni 5,60 m2, oraz przynależnym udziałem w nieruchomości wynoszącym 6571/30018. Lokal składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic: Sienkiewicza, Torowej            i Piłsudskiego w Czarnej Białostockiej, zatwierdzonym uchwałą nr XXX/190/13 Rady Miejskiej                  w Czarnej Białostockiej z dnia 12.11.2013r., przedmiotowa działka przeznaczona jest pod tereny usług publicznych oraz ciągi pieszo – jezdne. Na części działki planowana jest inwestycja celu publicznego w postaci budowy drogi dojazdowej jako ciągu pieszo-jezdnego.

Przeznaczona do

Wartość prawa własności lokalu wraz         z przypisanymi pomieszczeniami oraz  przynależnym udziałem

 

Wartość nakładów poniesionych przez najemcę lokalu

Cena prawa własności lokalu wraz z przypisanym pomieszczeniem oraz  przynależnym udziałem  po odliczeniu nakladów poniesionych przez najemcę

Bonifikata

Cena prawa własności lokalu wraz                       z przypisanymi pomieszczeniami oraz  przynależnym udziałem  po uwzględnieniu nakladów

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości

sprzedaży

Oddania w użytkowanie wieczyste

8

9

10

11

12

13

14

15

W trybie bezprzetargo-wym na rzecz najemcy

 

x

 

111 500,00 zł

 

15 700,00 zł

 

95 800,00 zł

 

90%

 

9 580,00 zł

 

6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu

 

 

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONYCH  DO  SPRZEDAŻY

Nr. ewidencyjny nierucho-

mości

w ha

Położenie

nieruchomości

Oznaczenie

nieruchomości

wg księgi

wieczystej

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

1

2

3

4

5

6

289/6

0,9352

obręb Zubki,

 gmina Gródek

BI1B/00177288/1

 

Nieruchomość położona poza obszarem zwartej zabudowy wsi,            w kompleksie terenów leśnych,               w bliskim sąsiedztwie linii kolejowej Białystok-Zubki. Działka zabudowana jest budynkiem dawnej wieży ciśnień – obecnie nieczynnej. Dojazd do nieruchomości odbywa się drogą gruntową.

Zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gródek, uchwalonym Uchwałą nr XXXVI/212/02 Rady Gminy Gródek z dnia 28.06.2002r., zmienionym uchwałami nr XXVII/174/05 z dnia 27.07.2015r., nr XVII/120/08 z dnia 27.06.2008r., VII/66/11 z dnia 28.06.2011r. obszar, na którym położona jest działka przeznaczony jest pod użytki leśne.  

Przeznaczona do sprzedaży

Wartość prawa własności nieruchomości

Wartość prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Cena nieruchomości

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo                   w nabyciu nieruchomości

7

8

9

10

11

W  trybie bezprzetargowym na rzecz wieczystego użytkownika

54 896,00 zł

31 620,00 zł

23 276,00 zł

6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu