WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

Dodana: 21 czerwiec 2017 10:01

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONYCH  DO  SPRZEDAŻY 

Nr. ewidencyjny nierucho-

mości

w ha

Położenie

nieruchomości

Oznaczenie

nieruchomości

wg księgi

wieczystej

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

1

2

3

4

5

6

687/56

0,0363

obręb Choroszcz,

 gmina Choroszcz

BI1B/00041192/9

 

Nieruchomość położona jest poza obszarem zwartej zabudowy miejskiej, w bliskim              i bezpośrednim sąsiedztwie drogi S8.               W sąsiedztwie znajdują się tereny zabudowy produkcyjno-usługowej, mieszkaniowej, tereny leśne i zadrzewienia. Nieruchomość jest niezabudowana, posiada kształt wąskiego prostokąta, wyodrębnionego                 z ulicy osiedlowej. 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Choroszcz, uchwalonym Uchwałą nr XXVII/244/01 Rady Miejskiej                      w Choroszczy z dnia 27.12.2001r., działka przeznaczona jest pod tereny usług przemysłowych, składowych, w tym budowlanych i handlowych, w tym handlu hurtowego, tereny urządzeń komunikacji samochodowejoraz tereny drobnego przemysłu                   i rzemiosła usługowego.  

 

 

Przeznaczona do sprzedaży

Wartość prawa własności nieruchomości

Cena nieruchomości

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości

7

9

10

11

W  trybie bezprzetargowym na rzecz właściciela nieruchomości przyległych oznaczonych jako działki: 674/2, 687/9, 687/12, 687/37, 687/39 – celem poprawienia warunków zagospodarowania tych nieruchomości

30 594,00 zł

30 594,00 zł

6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu