WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

Dodana: 13 wrzesień 2017 08:18

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONYCH  DO  SPRZEDAŻY

 

Nr. ewidencyjny nierucho-

mości

Pow.

w ha

Położenie

nieruchomości

Oznaczenie

nieruchomości

wg księgi

wieczystej

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

1

2

3

4

5

6

566/8

566/9

0,0699

0,0674

obręb Łapy II,

 gmina Łapy 

BI1B/00240895/2

 

Nieruchomość niezabudowana, położona przy ul. Geodetów,                 w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej, a także zabudowy komercyjnej.  Dojazd do nieruchomości odbywa się ulicą lokalną, nieutwardzoną.

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Łapy uchwalonym Uchwałą nr XLI/338/06 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 10.03.2006r., działki oznaczone nr 566/8 i 566/9, leżą na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą i bliźniaczą z usługami towarzyszącymi i zielenią, w ramach których dopuszcza się realizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami nieuciążliwymi, realizowanymi w formie funkcji wbudowanej w budynki mieszkalne bądź jako obiekty wolnostojące.  

 

 

Przeznaczona do sprzedaży

Wartość prawa własności nieruchomości

Wartość prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Cena nieruchomości

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo                   w nabyciu nieruchomości

7

8

9

10

11

W  trybie bezprzetargowym na rzecz wieczystego użytkownika

111 556,00 zł

79 763,00 zł

31 793,00 zł

6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu


 

 

 

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONYCH  DO  SPRZEDAŻY

Nr. ewidencyjny nierucho-

mości

Powierzchnia

w ha

Położenie

nieruchomości

Oznaczenie

nieruchomości

wg księgi

wieczystej

Opis nieruchomości

Przeznaczenie

nieruchomości w planie

miejscowym

1

2

4

5

6

7

1069/72

0,2481

gmina Czarna Białostocka, obręb Czarna Białostocka           

 

BI1B/00109825/1

 

Nieruchomość położona pomiędzy ul. Torową, a ul. Żeromskiego. Zabudowana jest budynkiem kościoła rzymskokatolickiego wraz z plebanią. Posiada kształt nieregularnego wieloboku.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Czarna Białostocka (rejon ul. Torowej), zatwierdzonym uchwałą nr XLIX/302/02 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej             z dnia 27.08.2002r., obszar na którym znajduje się działka nr 1069/72 przeznaczony jest pod zabudowę usługową         z zakresu administracji i kultury oraz pod plac ogólnodostepny wraz z urządzeniami towarzyszącymi, miejscami postojowymi           i zielenią.

 

Przeznaczona do

Wartość prawa własności nieruchomości

Wartość prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Cena zbycia prawa własności nieruchomości

Bonifikata

Cena zbycia prawa własności nieruchomości po zastosowaniu bonifikaty

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości

sprzedaży

Oddania w użytkowanie wieczyste

8

9

10

11

12

13

14

15

W trybie bezprzetargo-wym na rzecz wieczystego użytkownika

 

x

 

171 437,00 zł

 

134 749,00 zł

 

36 688,00 zł

 

80%

 

7 337,60 zł

 

6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu