Stowarzyszenia zwykłe na terenie Powiatu Białostockiego

Dodana: 22 lipiec 2016 11:25

NOWE EWIDENCJE STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO

ZAREJESTROWANYCH PO 20 MAJA 2016 R.

Lp.

Nr ew.

Nazwa
stowarzyszenia

Data wpisu
do ewid.

1. Cele
działania

Adres siedziby

Reprezentacja

Organ kontroli
wewnętrznej

Regulamin
działalności
stowarzyszenia

Status
organizacji
pożytku
publicznego

Przekształcenie lub rozwiązanie

Likwidator

Środki nadzoru

Uwagi

2. Teren działania

3. Środki działania

1.

1/zw

Masters Łapy

30-06-2016

CELE DZIAŁANIA:

 1. Rozwój sportu i rekreacji dla osób 50+.
 2. Rehabilitacja sportowców Stowarzyszenia Masters Łapy.
 3. Promocja podnoszenia ciężarów.
 4. Promocja zdrowego sportowego sposobu życia 50+.
 5. promocja sportu w społeczności lokalnej.

ul. Gliniana 14

18-100 Łapy

Reprezentantem Stowarzyszenia na zewnątrz jest

Przedstawiciel:

KRZYSZTOF ŁAPIŃSKI

Brak

Uchwalony

w dniu

15-06-2016 r.

NIE

TEREN DZIAŁANIA:

Rzeczpospolita Polska

ŚRODKI DZIAŁANIA:

 1. Organizowanie szkoleń i treningów.
 2. Organizowanie imprez sportowo -rekreacyjnych.
 3. Wymiana doświadczeń z innymi organizacjami.
 4. Promocja wolontariatu.

2.

2/zw

Koło Gospodyń Wiejskich „Alebabki”

12-07-2016

CELE DZIAŁANIA:

1. Organizacja spotkań i integracja środowiska wiejskiego.

2. Organizowanie szkoleń, warsztatów w różnych dziedzinach.

3. Czynne uczestnictwo w życiu kulturalnym gminy.

4. Szukanie sposobów na rozwój.

5. Koncentrowanie się na mieszkańcach i potrzebach wsi.

Słuczanka

16-040 Gródek (świetlica wiejska)

Reprezentantem Stowarzyszenia na zewnątrz jest Przewodnicząca:

ANNA OBUKOWICZ

lub członek Zarządu przez nią wyznaczony:

Zastępca Przewodniczącej:

LILIA TOMASZEWSKA

Sekretarz:

STANISŁAWA WITAK

Zastępca Sekretarza:

ALEKSANDRA TARASEWICZ

Skarbnik:

DARIA POPŁAWSKA

Brak

Uchwalony

w dniu

28-02-2016 r.

NIE

TEREN DZIAŁANIA:

- Gmina Gródek,

- województwo podlaskie

ŚRODKI DZIAŁANIA:

 1. Organizacja spotkań i integracja środowiska wiejskiego.
 2. Organizowanie szkoleń, warsztatów w różnych dziedzinach.
 3. Czynne uczestnictwo w życiu kulturalnym gminy.
 4. Szukanie sposobów na rozwój.
 5. Koncentrowanie się na mieszkańcach i potrzebach wsi.
 6. Koło staje się opiekunem świetlicy i podejmuje się działań związanych z zagospodarowaniem i porządkiem w świetlicy oraz terenem wokół.

3.

3/zw

Mieszkańców ul.Polnej w Klepaczach

12-08-2016

CELE DZIAŁANIA:

1. Budowa kanalizacji w ulicy Polnej.

ul. Polna 20

15-635 Klepacze

Reprezentantem Stowarzyszenia na zewnątrz jest

Przewodniczący:

KRZYSZTOF JAKUBOWSKI

Brak

Uchwalony

w dniu

05-08-2016 r.

NIE

TEREN DZIAŁANIA:

- gmina Choroszcz,

- powiat białostocki,

- województwo podlaskie.

ŚRODKI DZIAŁANIA:

1. Aktywny udział członków mający na celu rozpoczęcie inwestycji kanalizacyjnych.

2. Udział w określaniu zakresu inwestycji.

3. Współuczestnictwo w ustalaniu przebiegu trasy inwestycji.

4. Zdeklarowanie współfinansowania inwestycji.

5. Zabezpieczenie środków od członków niezbędnych do rozpoczęcia inwestycji.

6. Przygotowanie indywidualnych umów z Zakładem Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji w Choroszczy Spółka z o.o. oraz innymi podmiotami powiązanymi z celem Stowarzyszenia.

4.

4/zw

Twórczy Generator

23-08-2016

CELE DZIAŁANIA:

1. Prowadzenie działalności oświatowej, kulturalnej i artystycznej na rzecz dzieci, młodzieży, osób dorosłych, osób w wieku emerytalnym.

2. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży             z terenów wiejskich i małych miejscowości.

3. Zwiększanie dostępności do kultury i edukacji.

4. Rozwijanie uzdolnień intelektualnych i twórczych dzieci, młodzieży, dorosłych.

5. Propagowanie idei edukacji na odległość za pośrednictwem Internetu.

6. Organizacja czasu wolnego i wypoczynku dzieci, młodzieży, osób dorosłych.

7. Animacja kultury w społecznościach lokalnych.

8. Zwiększenie udziału osób starszych w życiu społecznym oraz tworzenie i wspieranie form współpracy międzypokoleniowej.

9. Propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia.

10. Promocja turystyki.

11. Propagowanie i poszerzanie wiedzy o funkcjonowaniu środowiska naturalnego, w tym istniejących i potencjalnych zagrożeniach i mechanizmach jego degradacji.

12. Podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej, upowszechnianie wiedzy zakresu ochrony środowiska.

13. Propagowanie i poszerzanie wiedzy o polskiej kulturze tradycyjnej w wymiarze etnograficznym, ze szczególnym uwzględnieniem wielokulturowego Podlasia.

14. Propagowanie i poszerzanie wiedzy o lokalnej historii.

15. Aktywizacja społeczności lokalnej.

16. Integracja środowiska lokalnego.

17. Wspieranie międzynarodowej współpracy kulturalnej i edukacyjnej.

18. Rozwój tolerancji i dialogu międzykulturowego. Współpraca z innymi organizacjami krajowymi i międzynaorowymi.

19. Popularyzacja, organizacja i prowadzenie zajęć sportowych.

Waliły-Stacja ul. Kolejowa 5    16-040 Gródek

Reprezentantem Stowarzyszenia na zewnątrz jest

Przedstawiciel:

Małgorzata Sapieżko

Brak

Uchwalony w dniu 11-08-2016 r.

NIE

TEREN DZIAŁANIA:

Rzeczpospolita Polska

 

ŚRODKI DZIAŁANIA:

1. Inicjowanie i realizacja przedsięwzięć edukacyjnych, kulturalnych i artystycznych.

2. Organizacja: szkoleń, warsztatów, konferencji, targów, pokazów, wystaw, pokazów filmowych, wydarzeń artystycznych, imprez, wolontariatu, konkursów, festiwali, wycieczek.

3. Plenery związane z realizacją celów statutowych, spotkania.

4. Tworzenie i realizacja projektów i programów zgodnych z celami statutowymi stowarzyszenia.

5. Organizacja i realizacja imprez rekreacyjnych.

6. Innowacyjne programy edukacyjne, kulturalne, artystyczne.

7. Publikowanie i wydawanie materiałów (biuletyny, książki, broszury, ulotki) związanych z realizacją celów statutowych.

8. Współpraca z instytucjami państwowymi, samorządowymi, pozarządowymi.

9. Inne działania służące realizacji celów statutowych.

5.

5/zw

Stowarzyszenie „Atu”

14-09-2016

CELE DZIAŁANIA:

 1. Propagowanie brydża sportowego, szczególnie wśród młodzieży szkolnej oraz seniorów.
 2. Uzyskiwanie jak najlepszych wyników sportowych w rozgrywkach brydża sportowego organizowanych w Polsce i za granicą.
 3. Upowszechnianie wiedzy o dyscyplinie brydż sportowy wśród ogółu społeczności

Świetlica Wiejska

 ul. Tarasiuka 9 16-001 Kleosin

Reprezentantem Stowarzyszenia na zewnątrz jest:

Przewodniczący:

ANTONI BŁAŻEWICZ

Zastępca Przewodniczącego:

ZBIGNIEW ALEKSANDER KOPYCIŃSKI

i inny członek Zarządu działający łącznie:

Skarbnik:

DANUTA STANKIEWICZ

Członek:

ZBIGNIEW RUCHLICKI

Członek:

IRENEUSZ TURYK

Członek:

SZYMON PIOTR CZWALIŃSKI

Brak

Uchwalony w dniu 21-02-2016 r.

NIE

TEREN DZIAŁANIA:

Rzeczpospolita Polska

ŚRODKI DZIAŁANIA:

 1. Organizacja szkoleń i treningów brydża sportowego.
 2. Wspomaganie uczestnictwa mieszkańców Kleosina.
 3. Organizacja turniejów brydża sportowego oraz gry bobrowej.
 4. Prowadzenie innych działań propagujących brydża sportowego.
 5. Współpraca z władzami samorządowymi gminy i powiatu oraz Podlaskim Związkiem Brydża Sportowego.

6.

6/zw

Stowarzyszenie „Wschód Ekipa”

23-09-2016

CELE DZIAŁANIA:

 1.  Działanie na rzecz strzelectwa, sportu strzeleckiego i kolekcjonerstwa broni.
 2.  Popularyzowanie wiedzy z dziedziny strzelectwa, sportu strzeleckiego i kolekcjonerstwa broni.
 3. Promocja i popieranie strzelectwa i kolekcjonerstwa broni.
 4. Wspieranie inicjatyw obywatelskich, mających na celu zmiany zapisów prawa na korzyść strzelectwa i kolekcjonerstwa broni.

ul. Jodłowa 8
15-523 Grabówka

gm. Supraśl 

Reprezentantem Stowarzyszenia na zewnątrz jest:

Przedstawiciel:

Krzysztof Smolarek

Brak

Uchwalony w dniu

21-05-2016 r.

NIE

TEREN DZIAŁANIA:

Województwo Podlaskie

ŚRODKI DZIAŁANIA:

 1. Organizowanie spotkań, prelekcji, pokazów.
 2. Współpraca ze wszystkimi osobami i instytucjami
  o podobnych celach działania, w szczególności z grupami rekonstrukcji historycznej.
 3. Występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych organów administracji.
 4. Inne działania realizujące cele statutowe.

7.

7/zw

Stowarzyszenie Obrona Praw Człowieka

04-10-2016

CELE DZIAŁANIA:

 1. Obrona praw człowieka nie tylko członków stowarzyszenia OBRONA PRAW CZŁOWIEKA, troska o dobro wspólne i wierność Rzeczypospolitej Polskiej i czuwanie nad przestrzeganiem prawa Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Podejmowanie wszelkich niezbędnych inicjatyw do wyjaśniania uchybień w działalności nie tylko samorządu, ale i wyjaśniania wszelkich krzywdzących i sprzecznych z prawem rozstrzygnięć wszystkich organów, mając na względzie praworządność, interes społeczny i słuszny interes obywateli.
 3. Praca dla dobra państwa i jego obywateli, działanie zawsze zgodne z prawem oraz interesem państwa i obywateli, godne i rzetelne reprezentowanie Stowarzyszenia OBRONA PRAW CZŁOWIEKA w społeczeństwie, organach administracji publicznej, organach dochodzeniowych, sądowych, mediach.
 4. Udzielanie bezpłatnej pomocy prawnej biednym, w zakresie obrony praw człowieka.

ul. Nowy Świat 7

16-030 Supraśl 

Reprezentantem Stowarzyszenia na zewnątrz jest:

Przewodniczący Zarządu: JÓZEF FIŁONOWICZ

(Zarząd jednoosobowy)

Brak

Uchwalony w dniu

30-09-2016 r.

NIE

TEREN DZIAŁANIA:

Rzeczpospolita Polska

ŚRODKI DZIAŁANIA:

 1. Podejmowanie inicjatyw w usprawnianiu współpracy między samorządem a obywatelami (organizacja zebrań publicznych, uczestnictwo w sesjach Rady Miejskiej, przedkładanie konstruktywnych wniosków, organizacja magazynów interwencji w TVP, inspiracja zainteresowanych mediów problemami społecznymi i dokonaniami stowarzyszenia, uczestnictwo w imprezach gminnych integrujących społeczeństwo).
 2. Pogłębianie zaufania obywateli do organów Państwa ustalających ich prawa i obowiązki w postępowaniach administracyjnych, cywilnych, karnych, rodzinnych i opiekuńczych.
 3. Czuwanie konstruktywno-interwencyjne nad prawidłowością wszystkich postępowań w realizacji przepisów określonych w KPA, KC, KPC, KK, KPK, KKW, KP, Kodeksie w Sprawach o Wykroczenia, Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym, Kodeksie Spółek Handlowych, Kodeksie Wykroczeń przez wszystkie organa oraz nad prawidłowością realizacji prawa miejscowego i obowiązujących przepisów ustawodawczych przez lokalne samorządy, łącznie z Konwencją o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.
 4. Występowanie z własnej inicjatywy i z wniosków pokrzywdzonych we wszystkich postępowaniach i nowych sprawach ujętych w Statucie bez przyjmowania korzyści.
 5. Czuwanie nad racjonalnym i zgodnym z prawem gospodarowaniem budżetem gminy i państwa.
 6. Dbałość o stan środowiska nie tylko w uzdrowisku Supraśl, lecz na terenie całej Rzeczypospolitej Polskiej, czuwanie konstrukcyjno-interwencyjne nad przestrzeganiem Prawa Ochrony Środowiska przez wszystkie organa i obywateli.
 7. Inspirowanie zainteresowania władz lokalnych i krajowych, budową zakładu przyrodo- leczniczego w uzdrowisku Supraśl i przestrzeganie Prawa Ochrony Przyrody.
 8. Troska o bezrobotnych i niepełnosprawnych poprzez pomoc w wyegzekwowaniu i realizacji ich praw.
8. 8/zw Stowarzyszenie Skarby Podlasia  20-10-2016

CELE DZIAŁANIA:

 1. Kultywowanie kultury, tradycji i twórczości ludowej.
 2. Dbałość o wartość artystyczną folkloru i literatury ludowej.
 3. Przybliżanie odbiorcom dorobku kulturowego mniejszości narodowych i religijnych zamieszkujących na terenie Polski, a zwłaszcza na obszarze wokół Puszczy Knyszyńskiej.
 4. Popularyzacja regionu Podlasie, jego walorów przyrodniczych, etnicznych i historycznych.
 5. Działalność na rzecz rozwoju i promocji lokalnych oraz regionalnych produktów kulturowych.
 6. Ochrona zabytków znajdujących się na terenie Polski, głównie zabytków znajdujących się na obszarze wokół Puszczy Knyszyńskiej, a w szczególności:

a)   ochrona dzieł budownictwa, zespołów budowlanych, urbanistyki, architektury, niezależnie od ich stanu zachowania i historycznych założeń urbanistycznych,

b)  ochrona parków i ogrodów dekoracyjnych, cmentarzy, obiektów małej architektury o wartości zabytkowej i historycznej,

c)   ochrona obiektów techniki i kultury materialnej,

d)  ochrona krajobrazów kulturowych istotnych dla dziedzictwa kulturowego,

e)   upowszechnianie wiedzy o zabytkach,

f)   popularyzowanie tematyki ochrony zabytków,

g)  zbieranie informacji o zagrożeniach dóbr kultury i niezwłoczne przekazywanie ich właściwym terenowo władzom i służbom konserwatorskim.

 

TEREN DZIAŁANIA:

Rzeczpospolita Polska

 

ŚRODKI DZIAŁANIA:

 1. Wydobywanie i zapisywanie podań, legend ludowych, pieśni, przyśpiewek, obyczajów i tradycji, zbieranie i zabezpieczenie dorobku piśmiennictwa, folkloru i sztuki ludowej.
 2. Prezentacje twórców ludowych oraz twórczości ludowej społeczeństwu poprzez pokazy, wystawy, kiermasze, spotkania i inne formy, współdziałanie w tym zakresie z instytucjami zajmującymi się ochroną, upowszechnianiem sztuki ludowej w kraju i za granicą.
 3. Uczestnictwo w wydarzeniach, akcjach kulturalnych, społecznych i rekreacyjnych oraz kampaniach edukacyjnych i społecznych o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim, których cele są zbieżne z celami Stowarzyszenia.
 4. Wydawanie publikacji słownych (książek, folderów, ulotek, informatorów, przewodników), audialnych i audiowizualnych oraz wykorzystanie mediów cyfrowych w celu promowania zabytków architektury, tradycji, kultury i sztuki ludowej oraz regionalnej.
 5. Sporządzanie opisów, dokumentacji fotograficznej i technicznej zagrożonych obiektów i dóbr kultury.
 6. Współpraca ze środkami masowego przekazu.
 7. Wspieranie inicjatyw oddolnych i regionalnych mających na celu krzewienie kultury i sztuki.
 8. Integracja i aktywizacja środowisk regionalnych i małych społeczności w zakresie ochrony oraz krzewienia kultury i sztuki.
 9. Współdziałanie z organizacjami i władzami oraz liderami lokalnych społeczności na rzecz kultury i sztuki

Topolany 23

16-050 Michałowo

Reprezentantem Stowarzyszenia na zewnątrz jest:

Przedstawiciel:

ELŻBIETA BURA
Brak

Uchwalony w dniu

20-09-2016 r.
NIE Nr ewidencyjny Stowarzyszenia SP.512.4.2013 z dnia 10-04-2013
9. 9/zw Stowarzyszenie Inicjatywa na rzecz budowy ulicy Zagórnej w Klepaczach  25-10-2016

CELE DZIAŁANIA:

Działania na rzecz budowy ulicy Zagórnej w Klepaczach

 

TEREN DZIAŁANIA:

Województwo Podlaskie

 

ŚRODKI DZIAŁANIA:

 1. Przygotowanie dokumentacji projektowej budowy ulicy Zagórnej w Klepaczach obejmującej budowę ulicy dł. ok. 250 m, opracowanie projektu budowy kanalizacji deszczowej dł. ok. 650 m (do ul. Wodociągowej), opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego dł. ok. 250 m.

Wspieranie działań na rzecz budowy ulicy Zagórnej w Klepaczach.

ul. Zagórna 1

15-635 Klepacze

Gm. Choroszcz

Reprezentantem Stowarzyszenia na zewnątrz jest:

Przedstawiciel:

SYLWIA BARBARA WIŚNIEWSKA

Zastępca przedstawiciela:

ELŻBIETA POPŁAWSKA

Brak

Uchwalony w dniu

22-10-2016 r.

NIE
10. 10/zw Stowarzyszenie Przyszłość Szkoły w Księżynie  02-12-2016

CELE DZIAŁANIA:

1. Wychowawczej, kulturalnej, edukacyjnej, sportowo-rekreacyjnej, turystycznej i prozdrowotnej Uczniów, zwłaszcza w zakresie aktywizowania, wspierania i pomocy.

2. Na rzecz Uczniów oraz ich rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej.

3. Na rzecz poprawy infrastruktury Szkoły, zwłaszcza na rzecz rozbudowy jej siedziby.

4. Na rzecz poprawy warunków lokalnych Szkoły.

5.Polegającej na organizowaniu zajęć sportowych dla Uczniów Szkoły w celu wszechstronnego ich rozwoju, a zwłaszcza ich sprawności umysłowej oraz fizycznej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych.

6. Polegającej na przeciwdziałaniom patologiom, a zwłaszcza alkoholizmowi poprzez organizację i popularyzację: spotkań i imprez propagujących zdrowy tryb życia; obozów sportowych i rekreacyjnych oraz wyjazdów, rajdów i wycieczek.

7. Polegającej na organizowaniu zajęć sportowych rodzicom, nauczycielom i sympatykom Stowarzyszeń.

8. Polegającej na inicjowaniu i koordynowaniu wspólnych przedsięwzięć podejmowanych w interesie Szkoły.

9. Polegających na współpracy Stowarzyszenia z jednostkami samorządu terytorialnego oraz innymi organizacjami o podobnym lub zbliżonym profilu działania w kraju i za granicą.

10. Polegającej na reprezentowaniu interesów Stowarzyszenia wobec instytucji państwowych, jednostek samorządu terytorialnego i innych organizacji społecznych.

11. Na rzecz pozyskiwania środków materialnych służących celom działalności Stowarzyszenia wymienionym w pkt. 1-9 powyżej.

 

TEREN DZIAŁANIA:

Rzeczpospolita Polska

 

ŚRODKI DZIAŁANIA:

 1. Współdziałanie z organami Szkoły, jednostkami, samorządu terytorialnego, instytucjami oraz organizacjami pokrewnymi, stowarzyszeniami, fundacjami krajowymi i zagranicznymi i administracją państwową.
 2. Pozyskiwanie środków finansowych na rzecz rozwoju Szkoły poprzez składanie wniosków o dofinansowanie, a zwłaszcza z Funduszy Europejskich oraz programów lokalnych.
 3. Inicjowanie i organizowanie spotkań, imprez, uroczystości o charakterze filantropijnych służących pozyskiwaniu środków materialnych przeznaczonych na rozwój Szkoły.
 4. Inicjowanie i wspieranie w organizacji dodatkowych zajęć wychowawczych, kulturalnych, edukacyjnych, sportowo-rekreacyjnych, turystycznych i prozdrowotnych, ich rodzin oraz nauczycieli.
 5. Inicjowanie i organizowanie specjalistycznej pomocy pedagogicznej, psychologicznej dla uczniów i ich rodzin.
 6. Zakup pomocy dydaktycznych, książek, przyborów szkolnych dla Uczniów
 7. Prowadzenie szkoleń i kursów o innym charakterze.

Działalność działalności popularyzatorskiej i informacyjnej

ul. Klepacka 10, 16-001 Księżyno, gm. Juchnowiec Kościelny

Reprezentantem Stowarzyszenia na zewnątrz jest:

Przewodniczący Zarządu:

Adam Mościcki

Sekretarz:

Joanna Słomska Witek

Członek zarządu:

Piotr Julian Słoma Sadowski

Członek zarządu:

Paweł Bochnowski. 

Brak

21-11-2016

NIE
11. 11/zw Stowarzyszenie Zwykłe Kreatywny Wasilków 16-12-2016

CELE DZIAŁANIA:

 1. Wyrównywanie szans w dostępie do edukacji i kultury w szczególności dzieci, młodzieży i osób starszych oraz ich rodzin;
 2. Pobudzanie i stymulowanie aktywności społecznej, kulturalnej i gospodarczej wśród obywateli, w szczególności wśród dzieci, młodzieży i osób starszych;
 3. Działalność kulturalna, w tym przede wszystkim służąca rozwojowi i promocji kultury;
 4. Wspieranie rozwoju lokalnego i regionalnego, wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych;
 5. Wspomaganie rozwoju demokracji, rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, kształtowanie świadomości obywatelskiej oraz postaw aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu publicznym;
 6. Wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych oraz promocja i organizacja wolontariatu;
 7. Przyczynianie się do rozwoju społeczeństwa informacyjnego, edukacja z zakresu nowoczesnych technologii oraz promocja nowoczesnych rozwiązań informatycznych w życiu społeczności lokalnych;
 8. Szerzenie świadomości europejskiej, wiedzy o Europie i programach europejskich oraz rozwijanie współpracy międzynarodowej;
 9. Wspieranie walki z bezrobociem i wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, zwłaszcza lokalnej i regionalnej
 10. Podnoszenie świadomości ekologicznej i promocja działań oraz rozwiązań proekologicznych;
 11. Rozwój turystyki, agroturystyki oraz krajoznawstwa i wypoczynku;
 12. Promocja i ochrona zdrowia, promocja sportu, profilaktyka zdrowotna;
 13. Ochrona zasobów przyrodniczych i kulturowych, szczególnie dziedzictwa kulturowego społeczności lokalnych;
 14. Pomoc w integracji społecznej, aktywizacja zawodowa oraz wspieranie rozwoju osób starszych i osób niepełnosprawnych oraz takich, które mają ograniczony lub

uniemożliwiony dostęp do społeczeństwa z przyczyn od nich niezależnych.

 

TEREN DZIAŁANIA:

Rzeczpospolita Polska

 

ŚRODKI DZIAŁANIA:

1) Prowadzenie i zakładanie funduszy stypendialnych;

2) Organizowanie i finansowanie konferencji, warsztatów, seminariów, wizyt studyjnych, szkoleń, kursów i wymian międzynarodowych;

3) Organizowanie wydarzeń kulturalnych, sportowych i edukacyjnych, w tym także organizowanie i finasowanie konkursów;

4) Tworzenie i prowadzenie serwisów i portali internetowych;

5) Tworzenie i prowadzenie szeroko rozbudowanych programów i kampanii (m. in. społecznych, edukacyjnych, promocyjnych, kulturalnych);

6) Udzielanie pomocy rzeczowej i finansowej organizacjom, grupom nieformalnym i osobom fizycznym o podobnym charakterze działania przez przyznawanie stypendiów, nagród, dotacji;

7) Organizowanie wolontariatu, stażów, praktyk na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym;

8) Prace badawcze, zwłaszcza w dziedzinie socjologii;

9) Współpracę z osobami fizycznymi i prawnymi zarówno na szczeblu lokalnym, krajowym jak i międzynarodowym, których działalność jest zbieżna z celami Stowarzyszenia oraz przy pomocy których cel Stowarzyszenia może być realizowany.

10) Gromadzenie i wydatkowanie środków finansowych na realizację celów statutowych.

ul. Kasztanowa 7,

16-010 Wasilków

Reprezentantem Stowarzyszenia na zewnątrz jest:

Prezes Zarządu:

Rafał Gaiński

Skarbnik:

Karolina Gaińska

Zastępca Prezesa Zarządu:

Karol Krakowiecki

Brak

Uchwalony w dniu

12-12-2016 r.

NIE
12. 12/zw Stowarzyszenie „Chrońmy Żurawie” 22-12-2016 r.

CELE DZIAŁANIA:

1)    Podejmowanie szeroko zakrojonych działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego ze szczególnym uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju.

2)    Podejmowanie szeroko zakrojonych działań na rzecz zachowania chronionych gatunków fauny i flory, ze szczególnym uwzględnieniem lęgowisk i miejsc występowania oraz przelotu żurawi (łac. Grus grus.)

TEREN DZIAŁANIA:

Rzeczpospolita Polska

 

ŚRODKI DZIAŁANIA:

1)      Współpraca z instytucjami administracji publicznej powołanymi do działania na rzecz ochrony środowiska.

2)      Współdziałanie z organizacjami społecznymi z terenu całego Kraju, działającymi na rzecz ochrony środowiska.

3)      Podejmowanie działań informacyjnych oraz edukacyjnych w zakresie celów działania.

4)      Podejmowanie wszelkich działań na rzecz ochrony środowiska, współpracę oraz monitorowanie działań organów administracji mających wpływ na środowisko i jego ochronę.

Skrybicze 41

16-606 Białystok

Przedstawicielem Stowarzyszenia jest: Marek Ostaszewski.  Brak

Uchwalony w dniu

11-12-2016 r

NIE
13. 13/zw STOWARZYSZENIE „AKTYWNY SENIOR” 30-01-2017

CELE DZIAŁANIA:

1. Organizacja czasu wolnego seniorów,

2. Poprawa sprawności fizycznej, kondycji i zdrowia seniorów,

3. Profilaktyka, ochrona i promocja zdrowia oraz propagowanie zachowań prozdrowotnych,

4. Podejmowanie i rozwijanie społecznych inicjatyw na rzecz ludzi starszych, aktywizujących tę grupę,

5. Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki

 

TEREN DZIAŁANIA:

gmina Gródek, województwo Podlaskie.

 

ŚRODKI DZIAŁANIA:

1. Organizacja różnych zajęć ruchomych dostosowanych do możliwości i sprawności seniorów,

2. Umożliwianie i zachęcanie seniorów do uprawiania niektórych dyscyplin sportowych,

3. Organizację wycieczek krajoznawczo-turystycznych jedno i wielodniowych oraz spotkań rekreacyjno-integracyjnych mających na celu poprawę kondycji psychicznej seniorów,

4. Organizacja spotkań z zakresu profilaktyki, ochrony i promocji zdrowia,

5. Promocja zdrowego stylu życia,

6. Organizacja szkoleń i warsztatów aktywizujących seniorów,

7. Promocja i organizacja wolontariatu aktywizujących seniorów. 

ul. Chodkiewiczów 4

16-040 Gródek

Przedstawicielem Stowarzyszenia jest: Walentyna Trochimczyk.  Brak

Uchwalony w dniu

17-01-2017 r

NIE
14. 14/zw BIAŁYSTOK BUZZ 07-02-2017 

CELE DZIAŁANIA:

 1. Pobudzenie świadomości kultury, nauki i sztuki, rozwoju gospodarczego lokalnej społeczności, a także RP w odniesieniu do krajów współpracujących z RP lub lokalną społecznością województwa podlaskiego, a także miasta oraz gminy Łapy i Białystok.
 2. Kształtowanie wiedzy, opinii i ocen na temat sportu, turystyki, edukacji, religii, mniejszości etnicznych, historii Polski oraz świata, fizyki, chemii, geografii, finansów, ekonomii, technologii, motoryzacji, reklamy, psychologii, zdrowego odżywiania się oraz promocja zdrowej żywności, w tym przetworów mlecznych, mięsa oraz owoców i warzyw lokalnej społeczności wśród młodzieży oraz osób dorosłych, a w szczególności województwa Podlaskiego, a także miasta oraz gminy Łapy i Białystok przy użyciu środków masowego przekazu.
 3. Przywrócenie właściwego znaczenia zdeprecjonowanym wartościom podstawowym związanym z pojęciem sprawiedliwości, historii, języka polskiego, przyrody, roślin i ochrony środowiska oraz zwierząt i ptaków, rozwoju znajomości języków obcych, zdolności artystycznych, historii sztuk pięknych oraz historii sztuki, techniki i sądownictwa do rangi należnej oraz niezbędnej wśród młodzieży oraz osób dorosłych.
 4. Rozwój członków Stowarzyszenia.

 

TEREN DZIAŁANIA:

Rzeczypospolita Polska

 

ŚRODKI DZIAŁANIA:

 1. Zrzeszanie obywateli o różnych orientacjach, religiach i poglądach bez względu na przekonania.
 2. Kształtowanie świadomości społecznej w poczuciu patriotycznego obowiązku obywatelskiego względem Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Promowanie edukacji społeczeństwa w pożądanym regulaminowo kierunku oraz jednoczesnego przyswajania efektywnej wiedzy w ramach wspólnotowych.
 4. Poprzez uczestnictwo, między innymi, w szkoleniach, konferencjach itp. Służących poszerzeniu wiedzy członków Stowarzyszenia oraz rozwoju ich kompetencji.
 5. Aktywne uczestniczenie w życiu społecznym, organizowanie konkursów, festiwali, wydarzeń, wyrażanie poglądów na tematy społeczne, a w szczególności na fundamentalne znaczenie edukacji dla istnienia rozwoju gospodarczego, etnicznego oraz promocji zdrowego trybu życia.
 6. Umacnianie autorytetu Państwa w zakresie edukacji dzieci, młodzieży, osób dorosłych.
 7. Wpływ rozwoju nauki, sztuki i biznesu na lokalną społeczność w kontekście całego państwa.
 8. Prawo udziału w życiu kulturalnym, społecznym, gospodarczym, naukowym poprzez zgłaszanie uwag i wyrażanie opinii.
 9. Ścisła współpraca z osobami posługującymi się środkami masowej komunikacji w celu możliwości wypowiadania się publicznie na nurtujące tematy społeczne, a szczególnie ze sfery zadań regulaminowych Stowarzyszenia.
 10. Składanie skarg i wniosków do organów państwowych i samorządowych zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym w przypadkach naruszania praworządności oraz praw członków Stowarzyszenia oraz osób postronnych.
 11. Udzielanie pomocy doradczej poprzez członków Stowarzyszenia.
 12. Podejmowanie interwencji w przypadkach rażącego i bezprawnego naruszania interesu społecznego oraz praw członków Stowarzyszenia oraz osób postronnych.
 13. W pierwszej kolejności podejmowanie interwencji w formie przeprowadzenia rozmów w organie, siedzibie firmy, jednostki naukowej lub dydaktycznej, Kurii, gdzie występuje możliwość promocji lub prowadzenia działalności regulaminowej w celu rozwoju społeczności lokalnej w poszanowaniu oraz dbałości o wysoki poziom kultury, nauki, sztuki, religii lub wartości etycznych oraz rozwoju gospodarczego.
 14. Podejmowanie działań poprzez nagłośnienie zadań regulaminowych Stowarzyszenia w środkach masowego przekazu.
 15. Współpraca z pokrewnymi instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami w kraju i za granicą.
 16. Utrzymywanie więzi koleżeńskiej wśród członków.

Kamińskie Jaski 15

18-112 Poświętne

Przedstawicielem Stowarzyszenia jest:

Monika Kamińska
Komisja Rewizyjna

Uchwalony w dniu

01-02-2017 r

NIE
15. 15/zw „Aktywni Emeryci” 20-02-2017

CELE DZIAŁANIA:

1) działanie na rzecz rozwoju kultury,  w tym brydża sportowego;

2) popularyzowanie wiedzy z dziedziny brydża sportowego wśród społeczeństwa;

3) promocja i popieranie różnej aktywności seniorów;

4) tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy osobami i instytucjami zainteresowanymi brydżem sportowym; 

 

TEREN DZIAŁANIA:

Rzeczypospolita Polska

ŚRODKI DZIAŁANIA:

1) organizowanie spotkań, turniejów oraz innych imprez,

2) współpracę z osobami i instytucjami o podobnych celach działania,

3) wspieranie działań zmierzających do aktywności i rozwoju osób starszych,

4) inne działania realizujące cele statutowe

ul. Jana Matejki 14

18-100 Łapy

Przedstawicielem Stowarzyszenia jest:

Wojciech Łapiński
BRAK

Uchwalony w dniu

08-02-2017 r

NIE
16. 16/zw Stowarzyszenie „Nasze Ignatki Osiedle” 22-03-2017                 

CELE DZIAŁANIA:

1) działalność kulturalna i prozdrowotna,

2) działanie na rzecz rozwoju kultury, tradycji, edukacji, nauki, techniki i gospodarki,

3) działanie edukacyjne na rzecz społeczności,

4) działanie na rzecz poprawy jakości życia i poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Ignatek-Osiedle,

5) uczestnictwo w rozwoju kultury fizycznej i sportu,

6) upowszechnianie rekreacji ruchowej, profilaktyki zdrowotnej, podnoszenie sprawności fizycznej społeczeństwa, w tym dorosłych, młodzieży i dzieci,

7) rozwijanie działalności prowadzącej do utrzymania i podnoszenia sprawności fizycznej społeczeństwa; dorosłych, młodzieży i dzieci,

8) krzewienie zamiłowania do systematycznego uprawiania rekreacji fizycznej i sportu,

9) udostępnianie infrastruktury kulturalnej i rekreacyjnej na rzecz społeczności,

10)    działanie na rzecz infrastruktury prozdrowotnej, rekreacyjnej i turystycznej,

11)     działanie na rzecz wspierania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków,

12)    edukacja na rzecz trwałego, zrównoważonego rozwoju środowiska naturalnego i społecznego,

13)    działanie na rzecz osób starszych przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu,

14)    działanie na rzecz dzieci oraz osób niepełnosprawnych,

15)    organizowanie pomocy dla osób niepełnosprawnych, znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych, losowych itp.,

16)    aktywizacja zawodowa ludności z obszarów wiejskich,

17)    wspieranie i koordynowanie inicjatyw obywatelskich zmierzających do realizacji zasady zrównoważonego rozwoju – ekorozwoju,

18)    tworzenie warunków sprzyjających życiu i zdrowiu człowieka,

19)    wspieranie aktywności prozdrowotnej we wszystkich grupach wiekowych,

20)    promowanie krajoznawstwa, turystyki oraz wypoczynku dzieci, młodzieży i dorosłych,

21)    pobudzanie i propagowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa,

22)    działanie na rzecz ograniczania niekorzystnych zmian klimatycznych,

23)    zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów i ich proekologicznego zagospodarowania oraz neutralizacja oddziaływania odpadów niebezpiecznych i toksycznych na środowisko,

24)    działania na rzecz efektywnego wykorzystania zasobów odnawialnych i nieodnawialnych,

25)    promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem, w tym m.in. działania zmierzające do stworzenia nowych miejsc pracy,

26)    zapobieganie wykluczeniu technicznemu, informatycznemu, społecznemu oraz edukacyjnemu,

27)    działania na rzecz ładu przestrzennego i urbanistycznego Ignatek-Osiedle,

28)    monitorowanie i działania w zakresie zagospodarowania przestrzennego Ignatek-Osiedla na wszystkich poziomach planowania tj. poziomie krajowym, regionalnym, lokalnym i funkcjonalnym,

29)    wspieranie procedur dotyczących planowania przestrzennego oraz tworzenia ładu przestrzennego,

30)    wspieranie aktywności społecznej mieszkańców w zakresie ładu przestrzennego,

31)    wspieranie aktywności mieszkańców w zakresie funkcjonowania komunikacji zbiorowej,

32)    dbałość o jakość architektury, budownictwa i środowiska,

33)    wspieranie procedur dotyczących planowania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej,

34)    wspieranie aktywności społecznej w zakresie poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym,

35)    wspieranie aktywności społecznej, w zakresie monitorowania funkcjonowania sektora przedsiębiorstw prywatnych,

36)    zwiększanie udziału mieszkańców w życiu publicznym,

37)    upowszechnianie i ochronę praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,

38)    zwiększanie poziomu kapitału społecznego,

39)    wspieranie aktywności towarzyskiej i wzmacnianie przyjaznych relacji sąsiedzkich,

40)    działania na rzecz trwałego i zrównoważonego rozwoju Ignatek-osiedle,

41)    działalność na rzecz rozwoju regionalnego i rozwoju obszarów wiejskich,

42)    działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,

43)    działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

44)    poradnictwo obywatelskie,

45)    działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

 

TEREN DZIAŁANIA:

Rzeczypospolita Polska i poza jej granicami

 

ŚRODKI DZIAŁANIA:

1)    inicjowanie i popieranie zrównoważonego rozwoju we wszystkich przejawach życia społecznego i gospodarczego,

2)    współpraca z instytucjami, organizacjami oraz osobami fizycznymi w kraju i za granicą posiadającymi podobne cele działania,

3)    organizowanie i propagowanie działań na rzecz zachowania, utrwalania dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego,

4)    propagowanie i organizowanie uprawiania kultury fizycznej i sportu,

5)    organizowanie kampanii promocji społecznej,

6)    organizowanie imprez okolicznościowych, w tym artystyczno-kulturalnych,

7)    współpraca z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu oraz zainteresowanymi realizacja celów stowarzyszenia,

8)    nauczanie w zakresie podstawowych umiejętności z dziedziny rekreacji ruchowej,

9)    prowadzenie zajęć sportowych ze szczególnym uwzględnieniem zajęć dla dzieci i młodzieży,

10)  organizowanie zlotów, festynów, obozów, spartakiad i innych imprez sportowo-rekreacyjnych,

11)  organizowanie specjalistycznych sekcji i zespołów o charakterze sportowym lub rekreacyjnym,

12)  podejmowanie działań o charakterze kulturalnym i prozdrowotnym,

13)  promocja i organizacja wolontariatu,

14)  propagowanie najlepszych dostępnych przyjaznych środowisku technologii poprzez organizowanie szkoleń, warsztatów, konferencji, wystaw i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i popularyzatorskim,

15)  promocja instytucji, przedsiębiorstw, gospodarstw proekologicznych odzyskujących potencjał energetyczny i żywnościowy gleby,

16)  popularyzacja dobrych praktyk na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju,

17)  promowanie agroturystyki oraz produktów lokalnych i regionalnych,

18)  organizowanie imprez krajoznawstwa i wypoczynku, w tym dla dzieci i młodzieży przejawiających zdrowy tryb życia,

19)  propagowanie proekologicznych metod ograniczania ilości zanieczyszczeń i zagospodarowania odpadów,

20)  inicjowanie i ukierunkowywanie działalności podmiotów na działalność proekologiczną,

21)  propagowanie projektów renaturyzacyjnych oraz rewitalizacyjnych dotyczących obiektów przyrodniczych,

22)  organizowanie i propagowanie działań na rzecz ochrony środowiska,

23)  organizowanie i prowadzenie ośrodków informacyjnych, edukacyjnych, doradczych oraz banków informacji,

24)  działalność medialna, popularyzacyjna i wydawnicza,

25)  prowadzenie badań społecznych,

26)  organizowanie warsztatów i szkoleń,

27)  współpraca z polskimi i zagranicznymi organizacjami pozarządowymi o tym samym lub podobnym charakterze,

28)  opracowanie raportów o stanie środowiska i planów ochrony środowiska, dokumentacji przyrodniczych, opinii, ekspertyz, strategii, programów itp.,

29)  występowanie do właściwych władz oraz sądów z wnioskami o zastosowanie środków prowadzących do usunięcia zaistniałego zagrożenia środowiska, zaniechania naruszania środowiska, przywrócenia stanu poprzedniego lub naprawy zaistniałych szkód,

30)  rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających integracji osób starszych i niepełnosprawnych ze społeczeństwem,

31)  tworzenie warunków dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, poprzez kształtowanie postaw i zachowań obywatelskich, edukację obywatelską, zwiększanie poziomu wiedzy oraz poprawę jakości i dostępności kształcenia,

32)  prowadzenie działań na rzecz odnowy i ochrony zabytków,

33) występowanie na prawach strony reprezentującej interes społeczny oraz interes prawny uzasadniony celami statutowymi w postępowaniach: administracyjnych, w procedurach związanych z planami zagospodarowania przestrzennego oraz ładem przestrzennym i urbanistycznym, w postepowaniach sądowych

ul. Leśna 20

Ignatki-Osiedle

16-001 Kleosin

Reprezentantem Stowarzyszenia na zewnątrz jest:

Prezes Zarządu:

Joanna Januszewska

Wiceprezes:

Anna Kasjaniuk

Sekretarz:

Radosław Nagiel

Komisja Rewizyjna

w składzie:

Przewodniczący:

Mirosław Wakuła

Członek:

Nina Artemowicz

Członek:

Anna Zabielska

Uchwalony

w dniu

10-03-2017 r

NIE
17. 17/zw Podlaska Grupa Strzelecka Gwardzista 13-06-2017       

CELE DZIAŁANIA:

1)    zrzeszanie kolekcjonerów broni palnej,

2)    zaspakajanie zainteresowań członków Stowarzyszenia w zakresie budowy i posługiwania się bronią palną, jej kolekcjonowania oraz propagowanie sportów strzeleckich,

3)    rozwijanie zainteresowań w zakresie historii polskiego oręża, barwy i znaku,

4)    nawiązywanie w swej działalności do najlepszych polskich tradycji sportów strzeleckich i obronnych,

5)    dodatkowa działalność w innych dziedzinach sportowych uzupełniających przygotowanie sportowo obronne, a w szczególności w sportach ekstremalnych, dla których mogą być tworzone wyodrębnione sekcje,

6)    działalność związana z promocją obronności i bezpieczeństwa państwa.

 

TEREN DZIAŁANIA:

Rzeczypospolita Polska

ŚRODKI DZIAŁANIA:

1)    kształtowanie i doskonalenie umiejętności strzeleckich członków Stowarzyszenia poprzez organizację imprez strzeleckich i wspieranie organizacji różnych przedsięwzięć strzeleckich,

2)    tworzenie warunków do zaspakajania zainteresowań Członków Stowarzyszenia w zakresie określonym przez regulamin,

3)    wydawanie pism, książek, ulotek i innego rodzaju działalność wydawnicza w zakresie określonym regulaminem,

4)    prowadzenie prelekcji, ćwiczeń, obozów w zakresie samoobrony i posługiwania się bronią palną,

5)    współdziałanie z organami państwowymi i samorządowymi w zakresie realizacji celów Stowarzyszenia i współpraca w realizacji zadań publicznych,

6)    utrzymywanie kontaktów z innymi Stowarzyszeniami o podobnych lub zbliżonych celach działania w kraju i za granicą,

propagowanie swej działalności.

ul. Osiedle Robotnicze 18

16-030 Supraśl

Reprezentantem Stowarzyszenia na zewnątrz jest:

Prezes Zarządu:

Jarosław Pietnicki

Wiceprezes:

 

Skarbnik: 

Brak

Uchwalony

w dniu

NIE Nr ewidencyjny Stowarzyszenia SP.512.1.2015 z dnia 02-04-2015 (dostosowanie regulaminu do nowych przepisów)