Publiczna Biblioteka w Gródku

Dodana: 29 czerwiec 2016 13:18

budynek biblioteki

Biblioteka rozpoczęła swoją działalnośd w grudniu 1948 roku jako biblioteka gromadzka. W 1991 r. samorząd w Gródku jako jeden z pierwszych wcielił bibliotekę w strukturę Domu Kultury oraz uległy likwidacji Filie Biblioteczne. Współdziałanie biblioteki i Domu Kultury trwało nie przerwanie do 1 kwietnia 2007 r., kiedy to decyzją Rady Gminy Gródek biblioteka została wyodrębniona jako samodzielna instytucja kultury. W 2008 r. Biblioteka Publiczna w Gródku obchodziła 60-lecie istnienia. Na wniosek mieszkaoców wsi Załuki, Książnicy Podlaskiej oraz Biblioteki Publicznej, Uchwałą Rady Gminy dnia 30.12.2010 r. powołano Filię Biblioteki w Załukach. Na koniec 2010 r. biblioteka posiadała księgozbiór 20 622 wol. Ze zbiorów korzystało łącznie 463 czytelników.

Biblioteka Publiczna w Gródku prowadzi Oddział dla dzieci, Wypożyczalnię dla dorosłych i Czytelnię czasopism.

środek biblioteki środek biblioteki środek biblioteki
Oddział dla dzieci Wypożyczalnia dla dorosłych Czytelnia czasopism

  Bibliotece Publicznej w Gródku od wielu lat działa grupa dzieci należąca do Koła Miłośników Książki. Do Koła należą uczniowie ze Szkoły Podstawowe i Gimnazjum w Gródku. Obecna grupa licząca 13 osób. Dzieci tworzą aktyw biblioteczny, który jest zaangażowany w pracę i działalnośd biblioteki. Zajęcia w kole są różnorodne i dostosowane do potrzeb i zainteresowao dzieci. Organizowane są zajęcia plastyczne, literackie, teatralne, recytatorskie, edukacyjne oraz różnego rodzaju gry i zabawy. Staramy się z dziedmi uczcid i zaakcentowad różnego różne święta okolicznościowe. Ciekawą i godną polecenia formą pracy z dziedmi okazały się zajęcia teatralne. Na zajęciach przygotowujemy różne inscenizacje okolicznościowe, które prezentujemy na uroczystościach gminnych, szkolnych oraz organizowanych przez Gminne Centrum Kultury w Gródku. Sami również jesteśmy inicjatorami i współorganizatorami wielu imprez. Nawiązaliśmy ścisłą współpracę z Gminnym Centrum Kultury, Szkołą Podstawową, Publicznym Gimnazjum oraz Przedszkolem Samorządowym w Gródku. Bierzemy udział w konkursach i przeglądach teatralnych organizowanych w gminie i nie tylko. Za swoją działalnośd sceniczną Koło Miłośników Książki otrzymało wiele nagród, wyróżnieo i podziękowao. Przyczyniło się to do wzrostu poczucia integracji i wiary w swoje możliwości co buduje chęd do dalszych wysiłków. Podczas zajęd uczniowie zdobywają i dwiczą swoje różne umiejętności, uczą współpracy i odpowiedzialności. Działalnośd Koła Miłośników Książki jest widoczna w środowisku. Dzieci należące do Koła czuja się zauważone i docenione. Biblioteka jest miejscem w którym czują się bezpieczne i dowartościowane. Poprzez działalnośd pozalekcyjną zauważone są również w szkole, co pozytywnie wpływa na ich edukację i wizerunek. Biblioteka jest miejscem gdzie nawiązują się przyjaźnie, rozwijają się różne zainteresowania oraz gdzie spędza się wolny czas w sposób atrakcyjny i twórczy. Wszystkim działaniom, które organizuje biblioteka towarzyszy duży ładunek emocjonalny, a praca nad inscenizacjami jest zabawą i przyjemnością. Udział w zajęciach bibliotecznych pozwala dzieciom na aktywne uczestnictwo w kulturze.

dzieci na tle książek

Biblioteka w Gródku uczestniczy w wielu Programach i Projektach

logo "program rozwoju bibliotek"

 W 2009 r. Biblioteka Publiczna przystąpiła do Programu Rozwoju Bibliotek, realizowanego przez Fundację Rozwoju Społeczeostwa Informacyjnego. Program miał ułatwid bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleo. Przystąpiliśmy do programu jako biblioteka partnerska. W ramach Programu Rozwoju Bibliotek otrzymaliśmy komputer, urządzenie wielofunkcyjne, drukarkę, aparat fotograficzny oraz szereg szkoleo. W kwietniu 2011 r. Biblioteka Publiczna w Gródku znalazła się w gronie finalistów II rundy Programu Rozwoju Bibliotek jako Biblioteka Wiodąca. Łącznie zakwalifikowały się 1502 placówki biblioteczne: 512 gminnych bibliotek publicznych, w tym 128 Biblioteki Wiodące i 384 Bibliotek Partnerskich. W drugiej rundzie Programu weźmie udział 128 partnerstw składających się: z Biblioteki Wiodącej (z filiami) oraz jej trzech Bibliotek Partnerskich (również z filiami). Partnerami naszej biblioteki są: Gminna Biblioteka Publiczna w Zalesiu (powiat bialski), Miejska Biblioteka Publiczna w Czarnej Białostockiej (powiat białostocki) i Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki – Gminna Biblioteka Publiczna (powiat sokólski). Dzięki udziałowi w projekcie biblioteka wyposaży Filię Biblioteki w Załukach w 2 komputery, natomiast biblioteka w Gródku otrzyma sprzęt komputerowy i multimedialny (laptop, komputer i projektor multimedialny z ekranem). Pracownicy bibliotek wezmą udział w warsztatach planowania rozwoju bibliotek. Będzie możliwośd pozyskania wielu grantów na działalnośd biblioteki.

spotkanie w bibliotece

logo dyskusyjny klub książki

Biblioteka od 2011 r. przystąpiła do ogólnopolskiego projektu Instytutu „Książki Dyskusyjny Klub Książki”. 14 lutego w Bibliotece Publicznej odbyło się pierwsze spotkanie organizacyjne Dyskusyjnego Klubu Książki. Klub DKK w Gródku liczy obecnie 11 osób, tworzą go czytelnicy w różnym wieku, których łączy pasja czytania, poznawania nowych książek i ludzi. Celem klubu będzie ożywienie środowiska skupionego wokół biblioteki oraz kreowanie mody na czytanie.

17 maja 2011 r. w ramach DDK mieliśmy spotkanie autorskie z Elizą Piotrowską.


zajęcia dla dzieci w bibliotece

logo fundacja rozwoju dzieci

 Publiczna Biblioteka w Gródku brała udział w projekcie ,,Mali badacze” prowadzonym przez Fundacje Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komaoskiego. Projekt ten realizowany był dzięki wsparciu Fundacji Rozwoju Społeczeostwa Informacyjnego w ramach Programu Rozwoju Bibliotek. W ramach projektu biblioteka została wyposażona w „Kuferek badacza” zawierający zestaw podstawowych narzędzi badawczych (m.in.: lupy, mikroskop, pojemniki na próbki, lornetki, miarki, wagę, młotek, śrubokręty). Uczestnictwo w projekcie stanowiło nasz sukces, ponieważ spośród 208 złożonych wniosków, przyjęto 84 biblioteki (168 uczestników). 4 marca 2011 r. rozpoczęliśmy realizację projektu. W projekcie brała udział grupa dzieci od 7 - 12 lat. Dzieci wybrały temat. Cykl zajęd dotyczył tematu „Koty”. Dzieci opowiadały o swoich milusioskich, rysowały portrety, badały liczebnośd kotów zamieszkujących w obszarach ich zamieszkania. Szukały informacji w mediach, książkach, Internecie na nurtujące je pytania związane z kotami. Efektem koocowym było utworzenie albumu, który zaprezentował wyniki badao dzieci. Kolejny cykl zajęd „Mali badacze” planujemy przeprowadzid z grupą przedszkolaków.

gazetka przegląd młodzieżowy

logo młodzi menedżerowie kultury

Biblioteka w Gródku przystąpiła do programu "Młodzi Menedżerowie Kultury w bibliotekach" prowadzony przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę" w ramach Programu Rozwoju Bibliotek. Program skierowany jest do młodych ludzi, aby mieli okazję rozwinąd swoje pasje i zainteresowania. Mieszkanka Gródka wystąpiła z propozycją projektu "Idę w górę! Warsztaty dziennikarskie", który został zakwalifikowany i otrzymał dotację na realizację. Projekt skierowany jest do wszystkich mieszkaoców Gminy Gródek. Warsztaty trwają od 01.02 - 31.08.2011 r. Jest to program dwufazowy. Pierwsza częśd ma na celu stworzenie dodatku do lokalnej gazety, redagowanego w całości przez młodzież. Dzięki warsztatom odbywającym się kilka razy w miesiącu uczestnicy będą mieli okazję od podstaw stworzyd swoją własną gazetkę i poznad etapy jej powstawania – stworzą jej działy, stały rozkład, a także zajmą się zbieraniem i tworzeniem własnych dziennikarskich materiałów. Na spotkania zapraszani będą zawodowi dziennikarze, fotograficy, którzy podzielą się własnymi doświadczeniami. Efektem pracy jest comiesięczny młodzieżowy dodatek poruszający ważne lokalne sprawy. Drugą częścią projektu będzie ogłoszony konkursu na pocztówki wyróżniające Gminę Gródek. Warsztaty odbywają się w pomieszczeniach biblioteki. Młodzież ma dostęp do komputerów, Internetu i urządzeo wielofunkcyjnych. W projekcie uczestniczą pracownicy Biblioteki Publicznej, Gminnego Centrum Kultury oraz Publicznego Gimnazjum w Gródku. W ramach projektu zaplanowany jest wyjazd studyjny do siedziby "Gazety Wyborczej" w Białymstoku. Projekt jest ważny dla nas, ponieważ mieszkaocy zauważą bibliotekę jako placówkę otwartą na inne działania. W bibliotece można realizowad swoje pomysły, czerpad wiadomości, rozwijad zainteresowania, a także zachęcid najtrudniejszych czytelników, czyli gimnazjalistów do korzystania z zasobów biblioteki.

logo akademia rozwoju filantropii w polsce

Kolejnym projektem, który realizuje biblioteka jest "Gminne Forum Teatralne" w ramach Konkursu Grantowego „Aktywna Biblioteka”. Projekt polega na upowszechnianiu zajęd teatralnych, które wzbudzają wśród dzieci i młodzieży zainteresowanie sztuką, są doskonałą formą zajęd pozalekcyjnych, kształtują wyobraźnię, zaspokoją naturalne potrzeby ruchu i zabawy. W dniu 19.05.2011 r. zorganizowany Gminny Przegląd Teatrów pozwolił na prezentację wypracowanych różnych form teatralnych i dorobku artystycznego wśród różnych grup teatralnych. W Gminnym Przeglądzie Teatrów udział wzięli grupy teatralne działające przy Bibliotece Publicznej w Gródku, Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Gródku. Gminny Przegląd Teatrów skierowany był także do Przedszkola Samorządowego w Gródku oraz Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Załukach gm. Gródek. Na finałowym Przeglądzie wystąpiło 9 grup teatralnych liczących w sumie około 115 osób. Jury przyznało nagrodę Grand Prix oraz 3 wyróżnienia. Przyznano szereg nagród indywidualnych oraz podziękowao za udział. Była to największa impreza organizowana przez placówkę biblioteczną w Gródku. Partnerami Gminnego Forum Teatralnego byli: Biblioteki Szkolne – Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Gródku, GCK w Gródku.

Biblioteka współpracuje z wieloma instytucjami: Szkoła Podstawowa w Gródku, Publiczne Gimnazjum, Samorządowe Przedszkole, Gminne Centrum Kultury, Niepubliczna Szkoła w Załukach. Biblioteka organizuje: lekcje biblioteczne, zajęcia z przedszkolakami, konkursy, spotkania autorskie i uczestniczy w zajęciach organizowanych przez współpracujące instytucje. Grupa teatralna z Biblioteki Publicznej w dniu 01.06.2011 r. brała udział w XVIII Powiatowym Forum Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych „Melpomena 2011”.

Publiczna Biblioteka w Gródku ma własną stronę internetową: http://www.bibliotekagrodek.pl/