BONY na SZKOLENIA – Wstrzymanie rekrutacji

Dodana: 19 grudzień 2017 12:33

Wstrzymanie rekrutacji

               

Szanowni Państwo,

limit 500 miejsc w naborze z dnia 20.02.2018 r został wyczerpany. Termin kolejnego naboru zostanie podany na stronie.

Ponadto informujemy, iż osoby, które w ramach prowadzonego w dniu 20.02.2018r. naboru, nie miały możliwości wysłania formularza rekrutacyjnego, ponieważ przekroczony został limit miejsc przeznaczonych dla osób z wykształceniem wyższym niż średnie oraz poniżej 50 roku życia, zostaną wpisane na listę rezerwową. Osoby te będą miały możliwość wzięcia udziału w projekcie w przypadku zwolnienia się miejsc przeznaczonych dla osób z wykształceniem wyższym niż średnie oraz do 50 roku życia. Konsultanci będą się kontaktować z takimi osobami w kolejności rejestracji dokumentów aplikacyjnych.

www.bonynaszkolenia.pl

Komitet Sterujący projektu zintegrowanego pn. „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki” uchwałą nr 5/2018 z dnia 17 stycznia 2018 r. wydłużył termin dostarczenia dokumentów rekrutacyjnych do Punktów Obsługi Uczestników Projektu przez Uczestników projektu, którzy w dniu 15 stycznia 2018 r. utworzyli konto w systemie dostępnym na stronie www.bonynaszkolenia.pl i uzyskali pozytywną wstępną ocenę wniosku z 3 dni do 10 dni.

 <treść uchwały do pobrania>

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Oś priorytetowa III: Kompetencje i kwalifikacje

Działanie: 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu

Poddziałanie: 3.2.1 Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki

Poddziałanie: 3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych

Lider projektu: Powiat Sokólski

Partnerzy:

  1. Powiat Białostocki
  2. Miasto Białystok
  3. Polskie Centrum Edukacji i Analiz ORDO sp. z o.o.

Wartość projektu:

Poddziałanie 3.2.1:  37 265 558,33 PLN

Poddziałanie 3.2.2:  18 463 434,00 PLN

Dofinansowanie:

Poddziałanie 3.2.1:  33 539 002,20 PLN

Poddziałanie 3.2.2:  16 617 090,60 PLN

<Dokumentacja do pobrania>

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy na stronę  www.bonynaszkolenia.pl 

Warunkiem udziału w projekcie jest rejestracja w Bazie Usług Rozwojowych (BUR)

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/