Budżetu i Finansów

Dodana: 25 lipiec 2016 08:32

STRUKTURA  WYDZIAŁU, ZADANIA  I  PRACOWNICY

Skarbnik Powiatu - Dyrektor  Wydziału :
Szczuka Marta
II piętro, pok. 212, tel. 85 740-39-64

Referat księgowości:
GŁÓWNY KSIĘGOWY STAROSTWA POWIATOWEGO
Kierownik Referatu Księgowości
Anna Bielawska
II piętro, pok. 211, tel. 85 740 39 62

Kozłowska Katarzyna,
Justyna Roszkowska,
Marzena Wilamowska
II pietro, pok. 205, tel. 85 740-39-63

Izabela Filipkowska ( Kasa )
II piętro, pok. 209, tel. 85 740-39-85

Referat  budżetu :

Kierownik Referatu Budżetu
Bożena Pieciul
II piętro, pok. 211, tel. 85 740 39 62

Marzanna Świszcz
Agnieszka Szerenos

II piętro, pok.206, tel. 85 740-39-04

Stanowisko ds. kontroli finansów
Krzysztof Żukowski
Parter,  pokój  214, tel. 85 740 39 88 

Do zadań Wydziału Finansowego należą sprawy związane z opracowywaniem projektu budżetu, zapewnieniem obsługi finansowo - księgowej Starostwa organizowaniem i nadzorowaniem prawidłowości prowadzenia rachunkowości przez jednostki organizacyjne Powiatu, sporządzanie sprawozdań z realizacji zadań budżetowych, a w szczególności:
Opracowywanie projektu budżetu powiatu oraz dokonywanie analiz wykonania budżetu. 
Nadzorowanie prawidłowości opracowywania i zatwierdzania planów finansowych jednostek powiatowych. 
Nadzór nad realizacją budżetu powiatu oraz realizacją dochodów Skarbu Państwa. 
Prowadzenie kontroli finansowej oraz sprawdzanie wykonania zaleceń pokontrolnych w jednostkach powiatowych. 
Sporządzanie sprawozdań finansowych z wykonania budżetu powiatu. 
Prowadzenie rachunkowości budżetu Powiatu oraz gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Prowadzenie sprawozdawczości i ocena realizacji wykorzystanych środków. 
Planowanie i realizacja wydatków osobowych Starostwa. 
Prowadzenie dokumentacji' płacowej i świadczeń z ubezpieczenia społecznego Starostwa. 
Prowadzenie windykacji należności budżetowych Starostwa i Skarbu Państwa. 
Prowadzenie obsługi kasowej Starostwa. 
Obsługa finansowo - księgowa funduszy powiatowych:
a) Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
b) Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. 
Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości. 
Przygotowywanie zasad prowadzenia i rozliczania inwentaryzacji. 
Współdziałanie z bankami, organami skarbowymi oraz innymi organami.