Samodzielne stanowisko ds. pracowniczych

Dodana: 25 lipiec 2016 09:16

Beata Pona, Urszula Sosnowska
II piętro, pok. 204, tel. 85 740-39-61

Zadania stanowiska :

1. Prowadzenie akt i spraw osobowych pracowników Starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu.

2. Prowadzenie i przygotowywanie dokumentacji w sprawach związanych z przyjmowaniem do pracy, awansowaniem, nagradzaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy.

3. Organizowanie i prowadzenie szkoleń pracowników Starostwa z zakresu spraw pracowniczych i BHP.

4. Sprawowanie nadzoru, kontrolowanie dyscypliny w poszczególnych wydziałach Starostwa Powiatowego i prowadzenie dokumentacji z tym związanej.

5. Prowadzenie dokumentacji związanej ze zgłaszaniem do ubezpieczenia społecznego pracowników Starostwa oraz osób wykonujących pracę w ramach umów cywilnoprawnych.

6. Prowadzenie spraw socjalnych pracowników, emerytów i rencistów Starostwa.

7. Realizowanie zadań związanych z BHP i p. poż.

8. Prowadzenie kontroli zewnętrznej i instruktażu jednostek organizacyjnych Powiatu w zakresie spraw kadrowych, BHP i funduszu socjalnego.

9. Przygotowywanie projektów aktów prawnych Starosty oraz projektów uchwał i innych materiałów wnoszonych pod obrady Rady, jej Komisji i Zarządu z zakresu spraw kadrowych.

10. Sprawozdawczość statystyczna z zakresu spraw pracowniczych i PFRON