Wydział Geodezji Katastru i Nieruchomości

Dodana: 25 lipiec 2016 08:36

Siedziba  Wydziału :  15-085  Białystok, ul. Branickiego 13 , 

Dyrektor Wydziału
Geodeta Powiatowy
mgr inż. Mirosława Drewnowska
tel. 85 740-63-95
fax 85 740-63-94

Z-ca Dyrektora Wydziału
Z-ca Geodety Powiatowego
Jarosław Kapica
tel. 85 740-63-95
fax 85 740-63-94

1. Referat Geodezji, Ewidencji Gruntów i Budynków
Kierownik
Zbigniew Kuropatwa
tel. 85 740-63-93

2. Referat Gospodarki Gruntami Nierolnymi
Kierownik
Krystyna Orłowska
tel. 85 740-63-93

3. Referat Gospodarki Gruntami Rolnymi
Kierownik
Ewa Zalewska

tel. 85 732-84-03

Do zadań Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości należą sprawy z zakresu gospodarowania nieruchomościami, ochrony gruntów rolnych oraz realizacji zadań państwowej służby geodezyjnej i kartograficznej, a w szczególności:
- prowadzenie ewidencji gruntów i budynków
- wydawanie zaświadczeń i potwierdzanie informacji z zasobu geodezyjnego i kartograficznego
(w tym zaświadczenia do ZUS i KRUS)

tereny gmin: Choroszcz, Dobrzyniewo Duże,Supraśl, Wasilków, Zawady
tel.85 740-63-91

tereny gmin Czarna Białostocka,Juchnowiec Kościelny, Michałowo, Poświętne, Suraż, Tykocin, Zabłudów
tel. 85 732-45-98

tereny gmin: Łapy, Suraż i Poświętne
tel.  85 715-23-82

tereny gmin: Gródek, Łapy, Turośń Kościelna
tel. 85 732-95-66

- prowadzenie postępowań wywłaszczeniowo-odszkodowawczych oraz zwrotu nieruchomości wywłaszczonych
tel. 85 740-63-93

- wydawanie zezwoleń na czasowe zajęcie terenu w celu zakładania i przeprowadzenia na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń podziemnych i naziemnych oraz ustalanie odszkodowań za szkody powstałe na skutek zdarzeń, o których mowa wyżej
tel. 85 740-63-93

- orzekanie o nieodpłatnym nabyciu własności gruntów pod budynkami i działek dożywotniego użytkowania przekazanych uprzednio na własność państwa za świadczenia emerytalne
tel. 85 732-84-03

- prowadzenie spraw związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej
tel. 85 732-84-03

- aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz przekształcanie tego prawa w prawo własności na gruntach Skarbu Państwa
tel. 85 740-63-93

- prowadzenie postępowań dotyczących zajęcia gruntów pod drogi publiczne
tel. 85 732-82-18

- gospodarowanie mieniem powiatu
tel. 85 740-63-93

- prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz postępowań dotyczących scaleń, wymian i rekultywacji gruntów
tel. 85 732-45-98