Zasady kierowania

Dodana: 22 lipiec 2016 15:19

Pracą starostwa kieruje Starosta przy pomocy Wicestarosty, Sekretarza Powiatu i Skarbnika Powiatu.

Starosta Jan Bolesław Perkowski

- organizuje pracę Zarządu Powiatu i Starostwa, kieruje bieżącymi sprawami Powiatu oraz reprezentuje Powiat na zewnątrz

- jest Kierownikiem Starostwa Powiatowego, zwierzchnikiem służbowym pracowników Starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu oraz zwierzchnikiem powiatowych służb, inspekcji i straży

- upoważnia pracowników Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu do wydania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej

Wicestarosta Roman Czepe (tel. 85-740-39-53)

- wykonuje zadania w zakresie określonym przez starostę. W czasie nieobecności Starosty kieruje Starostwem

Sekretarz Powiatu Joanna Kondzior (tel. 85-740-39-54)

- odpowiada za zapewnienie warunków organizacyjnych umożliwiających sprawne wykonywanie zadań przez Radę, Zarząd i Starostę

- nadzoruje przygotowanie przez wydziały i jednostki równorzędne projektów uchwał organów Powiatu

- nadzoruje postępowanie administracyjne w zakresie terminowości i zgodności z prawem załatwiania spraw obywateli

- organizuje system kontroli wewnętrznej i zewnętrznej

- dba o stworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników oraz poziomu i stylu pracy

Skarbnik Powiatu Marta Szczuka (tel. 85-740-39-64)

- zapewnia prawidłową gospodarkę finansową powiatu i jako Główny Księgowy budżetu powiatu realizuje wynikające z tego tytułu zadania określone w odrębnych przepisach

- dokonuje kontrasygnaty oświadczeń woli składanych w imieniu powiatu jeżeli mogą one spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych

- prowadzi prace dotyczące opracowania budżetu powiatu

- czuwa nad prawidłową realizacją budżetu i opracowuje określone analizy i sprawdzania w tym zakresie

- odpowiada za zapewnienie prawidłowego dysponowania kredytami budżetowymi

- kontroluje wykonywanie obowiązków przez głównych księgowych jednostek i zakładów budżetowych